Neem deel aan DUOday op 30 maart 2017!

13 Jan

Waarom een DUOday?
Mensen met een arbeidsbeperking krijgen nog steeds niet echt een “gelijke kans” op werk.
– Met dit initiatief willen duo-day op een laagdrempelige manier een werkgever kennis laten maken met de vaardigheden, inzet en mogelijkheden van de werkzoekenden met een arbeidsbeperking.
– De werkzoekende krijgt de kans om zijn talenten te tonen en kan zijn beeld van een bepaalde job aftoetsen aan de realiteit.
– De arbeidsbemiddelaar krijgt meer zicht op de personeelsnoden van de bedrijven zodat ze in de toekomst klantenprofielen gerichter kunnen inzetten. Ze krijgen de kans om bedrijven te informeren over allerhande ondersteuningsmogelijkheden die er vanuit begeleidende instanties kan geboden worden.

Welke bedrijven kunnen deelnemen?
Alle geïnteresseerde werkgevers kunnen meedoen, zowel commerciële bedrijven als social profit als lokale besturen, zowel multinationals als kmo’s als zelfstandigen.

Interesse? www.duoday.be

1 op 3 “arbeidsongeschikten” opnieuw aan de slag

13 Jan

De voorbije vier jaar zijn meer dan 10.000 ‘arbeidsongeschikte’ mensen doorverwezen naar de VDAB, in het kader van een samenwerking met onder meer het Riziv en de ziekenfondsen. Een op de drie daarvan is weer aan het werk, zo meldt de VDAB.

In het project, waaraan ook de gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en -begeleiding van personen met een arbeidshandicap (GTB) deelneemt, krijgt de adviserend geneesheer van het ziekenfonds een belangrijke rol. Hij maakt samen met de werkzoekende de eerste inschatting om een traject naar werk op te starten.

Van oktober 2012 tot en met oktober 2016 werden zo 10.579 arbeidsongeschikte mensen doorverwezen naar de VDAB. Daar wordt bekeken waar de betrokkene nood aan heeft om opnieuw aan het werk te raken. Vaak doorloopt de persoon een opleidingstraject.

Het Riziv financiert alle erkende trajecten en opleidingen. Voor 2017 is in 18 miljoen euro voorzien.

Lees het volledig artikel in De Morgen

Lees ook in de Standaard: “Langdurig zieken moet je niet sanctioneren

Doe de test

11 Jan

Antwerp Management School wil werkgevers sensibiliseren om kandidaten met een verstandelijke handicap aan te werven. Op www.inclusieophetwerk.be kan je gratis testen of je klaar bent voor het tewerkstellen van zulke medewerkers en krijg je praktisch advies.

Waarom is het voor een bedrijf voordelig om een persoon met een verstandelijke handicap aan te werven?

“Er zijn verschillende voordelen:

  • Werknemers met een verstandelijke handicap presteren beter op het vlak van specifieke, welomlijnde en repetitieve taken dan werknemers zonder beperking.
  • Als je een medewerker met een verstandelijke handicap aanwerft, creëer je een nieuwe dynamiek. Zo’n persoon zet bepaalde zaken in een ander perspectief, wat verrijkend is.
  • Door te kiezen voor een kandidaat met een verstandelijke handicap, toon je je sociaal engagement. Dit zorgt voor een boost van het bedrijfsimago. Bovendien blijken werknemers met een verstandelijke handicap trotse, gemotiveerde en loyale ambassadeurs.”

Goede praktijken uit Vlaanderen en Nederland

11 Jan

In Vlaanderen en Nederland bewijzen dag in, dag uit werkgevers en werknemers dat het aanwerven van medewerkers met een arbeidsbeperking een succes kan zijn. Neem een kijkje op http://www.dewerkbank.be/Practices en laat je inspireren door deze individuele verhalen.

teeuwissen

Engagement van de Vlaamse regering en het middenveld!

19 Dec

Woensdag 14 december, één dag na tien jaar VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap, ondertekenden de Vlaamse regering, de sociale partners, het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid en de VDAB een engagement voor een verhoging van de tewerkstelling. Mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk aan de slag op de reguliere arbeidsmarkt. De Commissie Diversiteit van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) ijvert al lang voor een verhoogde werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking en voor een gelijke behandeling van deze groep. Deze engagementsverklaring is dan ook een belangrijke stap om mensen met een beperking meer perspectief te geven op werk.

Toepassing van het VN-verdrag

Het VN-verdrag dat België in 2009 ratificeerde en gisteren 10 jaar bestond, bepaalt dat alle personen met een handicap recht hebben op vrij gekozen en aanvaard werk en dit zoveel mogelijk binnen de reguliere arbeidsmarkt. Tewerkstelling binnen de sociale economie kan worden gezien als een belangrijke stap, maar is geen doel op zich. Doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt blijft de centrale doelstelling.

Om dit te realiseren overlegde de Commissie Diversiteit de voorbije maanden met de betrokken ministers. De engagementsverklaring die zij vandaag ondertekenden bevat 70 concrete acties in 5 domeinen die de werkzaamheidsgraad van deze groep duurzaam moeten verhogen. Samen bepaalden ze enkele prioritaire acties voor het komende jaar.

Prioritaire acties

De sociale partners helpen mee de drempels wegwerken voor actieve participatie van personen met een arbeidshandicap. Zij treden hiervoor in overleg en maken afspraken over de uitvoering van de doelstelling, de maatregelen en acties. Zij en de bevoegde ministers blijven het gebruikersoverleg Arbeid & Handicap hier zoveel mogelijk bij betrekken. Via de Commissie Diversiteit bij de SERV volgen de sociale partners en het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid de uitvoering van de actielijst op.

Via de uitbouw van het individueel maatwerk wil de Vlaamse overheid inzetten op werk op een reguliere werkvloer voor personen met een arbeidsbeperking. Minister van Werk Philippe Muyters engageert zich om de mogelijkheid van langdurige ondersteuning en begeleiding op de werkvloer verder uit te bouwen. Minister van Sociale Economie Liesbeth Homans geeft aan dat zij in alle maatregelen sociale economie de nadruk blijft leggen op doorstroom, voor iedereen die dit kan. Hilde Crevits, minister van Onderwijs, engageert zich om voldoende ondersteuning en begeleiding te bieden aan leerlingen en studenten met een beperking. Zij doet dit onder andere door bestaande expertise te verspreiden bij scholen, CLB’s, studentenvoorzieningen en dergelijke. Daarnaast zet zij in op begeleiding van studenten met een beperking bij het matchen van hun mogelijkheden en ambities, zowel bij hun studiekeuze als hun loopbaanplanning. Hiervoor stimuleert zij het gebruik van ICF als ‘gemeenschappelijke taal’ om te kijken naar handicap en chronische ziekten. De ministers van Welzijn, Werk en Sociale Economie engageren zich tot slot om verder actief te overleggen over de gezamenlijke uitvoering van het decreet werk-welzijn.

De engagementsverklaring bevat zestien concrete acties die in 2016 en 2017 zullen worden uitgevoerd.

(bron: Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid)

Quota, streefcijfers of wachten?

19 Dec

Op 16 december 2016, verscheen in De Standaard een artikel over het voorstel van de CD&V over tewerkstelling van personen met een handicap.

Het artikel bevat een oproep om radicale maatregelen te overwegen om meer mensen met een handicap aan het werk te krijgen. En daarvoor kijkt deze partij naar de overheid. Die heeft een voorbeeldrol.

Op alle beleidsniveau’s bestaan streefcijfers. We maakten in  juni 2016 een oplijsting van de bestaande systemen. De CD&V wil van streefcijfers naar quota, want de situatie is absoluut ontoereikend. Geen enkele overheid haalt de bedoelde streefcijfers. In Vlaanderen haalt de overheid 1,3%. De federale overheid haalt iets meer dan 1,3%. Terwijl de streefcijfers voor beide niveau’s op 3% liggen. De lokale besturen halen, op basis van een recente peiling in de zomer van 2016, allemaal samen wel hun doelstelling van 2% maar er zijn enorme verschillen, zowel in positieve als in negatieve zin.

De Vlaamse overheid liet in 2014 een studie uitvoeren over het gebruik van verschillende systemen, quotaregelingen, maar ook streefcijfers en nog andere maatregelen. Vooral het deel met de buitenlandse voorbeelden kan illustratief zijn voor verdere discussie in Vlaanderen en België.

Over dit thema – zijn quota een beter systeem dan streefcijfers? – organiseerden GRIP vzw en het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid een debatavond met Alona Lyubayeva, diversiteitsambtenaar van de Vlaamse overheid en hoofd van de dienst diversiteit. Deze dienst probeert de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap te verhogen.

De conclusies van de debatavond waren zeer genuanceerd.

  • Quota is één van de mogelijke maatregelen om tot meer tewerkstelling van personen met een handicap te komen. Op zich kan daar geen discussie over zijn. Quota werken. De discussie is of quota nodig zijn en hoe eventuele negatieve effecten van quota kunnen worden voorkomen.
  • Het is niet zozeer kwestie om werk te vinden, het is vooral kwestie om werk te houden. ‘Integratieprotocollen’ zijn daar essentieel bij. Deze leggen in onderling overleg met alle betrokkenen, de aanpassingen vast die afgesproken worden. Integratieprotocollen worden daarbij best niet gezien als een ‘formulier’ maar als een proces, waarbij aanpassingen worden geduid, iedereen betrokken wordt, aanpassingen mogelijk zijn…
  • Inzetten op sensibilisering heeft zin. Ook al worden mensen niet meegenomen in een volledige inclusie-visie, een mini-verandering in kijk op handicap kan al voor beweging zorgen.
  • Onbekend is onbemind. Diversiteit op de werkvloer krijgen werkt dus bevorderend voor diversiteit. Wanneer iemand aan de slag gaat op een werkplek creëert dit openheid. We denken daarbij aan de effecten van stage of een GIBO. Voorwaarde hierbij is wel de juiste omkadering. Wanneer het misloopt dreigt immers een verhoging van de weerstand.

Het standpunt van de CD&V gaat uit van een uitdagende opstelling. Ze willen een stap vooruit zetten en pleiten voor een radicalere aanpak. We zullen met het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid bij de bespreking van het Gelijke Kansenplan van de Vlaamse overheid zeker argumenten op tafel brengen die het gebruik van quota moeten mogelijk maken. We moeten naar de 3%.

Dat is een eerste stap op weg naar meer tewerkstelling van personen met een handicap. Deze discussies zullen na nieuwjaar plaatsvinden in de Commissie Diversiteit van de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV). Daarin zetelen ook de sociale partners, werkgevers en vakbonden.

(tekst: Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid)

Quota, of een verplichting om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. De discussie is gelanceerd.

18 Dec

We hadden ze. Nu hebben we (niet behaalde) streefcijfers. Jarenlang werd de optie “quota” weggewuifd als een slecht idee. De moeite niet om terug op de discussietafel te zetten.

CD&V haalt echter de quota’s terug van onder het stof. Een goede zaak of niet?

Bekijk de discussie in De Zevende Dag: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/dezevendedag/2.47889?video=1.2847550

sabine.PNG