Participatiewet Nederland … toch niet zo’n rooskleurig verhaal?

1 Dec

Op papier ziet de groei van het aantal gehandicaptenbanen bij overheid en bedrijfsleven er bedrieglijk mooi uit: het zijn er nu 21.057. De eerste mijlpalen op weg naar de beloofde 125.000 in 2026, zoals vastgelegd in de Participatiewet uit 2014, zijn keurig aangetikt.

Aart van der Gaag en Hans Spigt, namens het bedrijfsleven respectievelijk de overheid aanjagers van de wet zijn echter  uitermate bezorgd.

Lees het kritisch artikel in het Financieel Dagblad.

Lees de recente wijzigingen in de participatiewet op salarisnet.nl

Re-integratietrajecten voor arbeidsongeschikte werknemers: niet alles start op 1 december

1 Dec

Inwerkingtreding

De nieuwe bepalingen treden in werking:

  • op 1 december 2016 voor de re-integratietrajecten opgestart door de adviserend geneesheren van het ziekenfonds;
  • op 1 januari 2017 voor de re-integratietrajecten opgestart door de werknemers, ongeacht de begindatum van hun arbeidsongeschiktheid;
  • op 1 januari 2017 voor de re-integratietrajecten opgestart door de werkgevers voor arbeidsongeschiktheden die ten vroegste op 1 januari 2016 zijn ingegaan;
  • op 1 januari 2018 voor de re-integratietrajecten opgestart door de werkgevers voor arbeidsongeschiktheden die voor 1 januari 2016 zijn ingegaan.

bron: securex

op 1 december: re-integratietrajecten voor langdurig zieken

30 Nov

Re-integratietrajecten voor langdurig zieken

De re-integratietrajecten voor langdurig zieken kunnen op 1 december starten. Het doel van die trajecten is om in eerste instantie zo’n 10.000 mensen die langdurig ziek zijn, weer aan het werk te krijgen via een aangepaste job.

Concreet mikt de nieuwe regeling vooreerst op een re-integratie bij de eigen werkgever. Het traject kan worden opgestart door de werknemer of zijn behandelend arts, door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of door de werkgever, maar dan wel pas ten vroegste na vier maanden arbeidsongeschiktheid.

De preventieadviseur-geneesheer zal vervolgens het re-integratietraject opstarten door te onderzoeken of de werknemer zijn oude job op termijn weer zal kunnen opnemen en of er tijdelijk of definitief aangepast werk mogelijk is. Komt er geen re-integratieplan, dan moet de werkgever motiveren waarom hij geen ander of aangepast werk aanbiedt. Omgekeerd moet de langdurig zieke eventueel motiveren waarom hij het voorstel verwerpt.

Het wetsontwerp moet nog door de plenaire Kamer worden goedgekeurd. Pas tien dagen na publicatie in het Staatsblad zal het ook echt ingaan. Maar dat belet niet om al met de trajecten van start te gaan, aangezien de wet zorgt voor de rechtszekerheid in de latere fase, wanneer effectief een traject is afgesproken, zo benadrukt het kabinet van minister van Werk Kris Peeters (CD&V).

(bron: http://www.nieuwsblad.be)

Lees ook het volledig persbericht van Minister Peeters: http://www.krispeeters.be/sites/krispeeters/files/20161123_pb_kp_mdb_reintegratie.pdf

in een notedop:

Fase 1. Opstarten van een re-integratietraject
3 mogelijkheden:
1/ De werknemer zelf, of zijn behandelend arts, kunnen vragen om een re-integratietraject
op te starten (ongeacht de duur van de arbeidsongeschiktheid).
2/ De adviserend geneesheer van de mutualiteit zal ten laatste 2 maanden na de aangifte van de arbeidsongeschiktheid nagaan of een arbeidsongeschikte werknemer in aanmerking komt voor re-integratie. Als hij tot de conclusie komt dat dat het geval is, zal hij het dossier van de arbeidsongeschikte werknemer overmaken aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
Gaat het niet om een werknemer, dan kan hij zelf een traject opstarten.
3/ De werkgever kan ten slotte ook vragen om een re-integratietraject op te starten ten vroegste vanaf 4 maanden arbeidsongeschiktheid.
Fase 2. Re-integratiebeoordeling door de arbeidsgeneesheer:
De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zal vervolgens het re-integratietraject opstarten, d.w.z. dat hij de mogelijkheid tot re-integratie zal onderzoeken samen met de betrokken werknemer, diens behandelend geneesheer, de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, en eventueel ook met de preventieadviseurs psychosociale aspecten en ergonomen binnen de preventiedienst.
Dit moet het mogelijk maken om te beslissen:
– of de werknemer op termijn zijn overeengekomen werk opnieuw zal kunnen uitoefenen, dan wel dat de werknemer definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk
– en of er (tijdelijk of definitief) ander of aangepast werk kan worden gezocht.
Fase 3. Overleg werkgever–werknemer en opmaken re-integratieplan:
Op basis van de re-integratiebeoordeling door de arbeidsgeneesheer zullen werkgever en werknemer samen moeten bekijken welke concrete mogelijkheden er zijn voor aangepast of ander werk binnen de onderneming. Vervolgens is er ook overleg nodig met de adviserend geneesheer van het ziekenfonds in het kader van toegelaten arbeid of progressieve werkhervatting binnen de ziektewetgeving.
Gaat de werknemer akkoord, dan is er sprake van een re-integratieplan, dat op regelmatige basis zal worden opgevolgd, en dat indien nodig kan worden aangepast. Komt er geen re-integratieplan, dan moet de werkgever motiveren waarom hij desgevallend geen ander of aangepast werk aanbiedt, of de werknemer waarom hij het  re-integratievoorstel eventueel verwerpt

Plenaire Vergadering Vlaams Parlement 30/11: Ontwerp van decreet betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming

28 Nov
Via de bijzondere wet van 6januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden van de gewesten aanzienlijk uitgebreid. Een aantal bevoegdheden worden al uitgeoefend door het Vlaamse Gewest. Andere
bevoegdheden vereisen nog decretale aanpassingen.
De voorgestelde aanpassingen hebben onder meer betrekking op:
–  de arbeidsmarktbegeleiding van rechthebbenden op leefloon en het equivalent
leefloon
– het doelgroepenbeleid, in het bijzonder:
– de maatregelen inzake de activering van werkloosheidsuitkeringen;
– allerhande premies, waaronder de opleidingsuitkering en de stage-uitkering;
– de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA)
Het is de bedoeling om de overgedragen bevoegdheden over te nemen en af te stemmen op het Vlaamse arbeidsmarkt en activeringsbeleid.
Met dit decreet wordt de integratie van ‘artikel 60’ in TWE (Tijdelijke Werkervaring) tot stand gebracht.
Zo wordt de maatregel, aangepast om meer autonomie te bieden aan de OCMW’s (onder andere door het schrappen van de verplichting om een productiviteitspremie te vragen aan privéondernemingen).
In de tweede plaats worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in het VDAB-decreet. Zo worden onder meer de bevoegdheden ingekanteld voor de opleidingsuitkeringen en de stage-uitkeringen. Gezien de aard van deze bevoegdheden en het opzet van het stelsel tijdelijke werkervaring werd ook duidelijk dat er een nood was aan de veralgemeende bevoegdheid tot het aanbieden en organiseren van stages door de VDAB, met inbegrip van het toekennen van tegemoetkomingen aan stagegever en stagiair.
Tot slot worden er nog enkele bepalingen inzake het stelsel van de PWA’s gewijzigd
bij dit decreet. Het betreft de bestemming van het saldo van het opleidingsbudget.

 

Lees het ontwerp van decreet

 

Vormingspakket

22 Nov

Het Steunpunt Handicap & Arbeid verzamelde doorheen de jaren expertise met betrekking tot arbeidshandicap en arbeid.

In het verleden werden opleidingen voorzien voor diversiteitsconsulenten, maar ook externe organisaties doen ondertussen beroep op het Steunpunt voor dit modulair vormingspakket.

Visie op handicap, achtergrondinfo, tewerkstellingsmaatregelen, integratieprotocollen en zoveel meer kan je ontdekken tijdens interactieve workshops.

Neem hier een kijkje om de inhouden van het vormingspakket te ontdekken.

vormingspakket-steunpunt

Handicap een troef op het werk!

17 Nov

Niet-alledaagse werknemers die in het reguliere arbeidscircuit hun brood verdienen, ze bestaan. Zoals de medewerkers van Passwerk, een organisatie in Hasselt die specifiek testingenieurs aanwerft met een autismespectrumstoornis.

Lees het artikel via http://www.jobat.be/nl/artikels/handicap-kan-ook-enorme-troef-zijn-op-het-werk/

Hoe precair is de situatie van een vrouw met een handicap op de arbeidsmarkt?

16 Nov

In Frankrijk verscheen deze maand een onderzoek waarbij de situatie van vrouwen met een handicap met betrekking tot tewerkstelling onder de loep werden genomen. Een verhaal over verschillende vormen van discriminatie.

Sinds de wet van 10 juli 1987, is er een quotaregeling in Frankrijk. Elk bedrijf of administratie met meer dan 20 medewerkers is verplicht om vol- of deeltijds niet minder dan 6% personen met een handicap in dienst te hebben.
Door deze maatregel steeg de tewerkstelling van personen met een handicap spectaculair. In 2006 waren er 233 200 werknemers met een handicap in Frankrijk, in 2013, 386 700. een stijging van 153 500 of ongeveer 66%. Ook bij overheidsdiensten steeg de tewerkstelling met 19%. De positie van de vrouw met een handicap is echter niet steeds rooskleurig.

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_sur_lemploi_des_femmes_en_situation_de_handicap-accessiblefinal.pdf