Tag Archives: redelijke aanpassingen

Redelijke aanpassing is ook: je verwachtingen bijstellen

11 jan

JohanOp de gemeentedienst van Liedekerke krijgt Anja De Grève meer doorgang voor haar rolstoel en staan er betere handvatten aan de kasten. Ze kreeg ook aangepaste computerschermen. Toch vonden de redelijke aanpassingen vooral plaats in de hoofden van haar chef en collega’s. “Sommige zaken zal ik nooit zo goed kunnen doen als anderen. Het team heeft dat aanvaard.”

Continue reading

Resolutie voor het verbeteren van het treinvervoer voor reizigers met een beperkte mobiliteit

17 aug

Op 2 juli 2015 werd door de Kamer een resolutie unaniem aangenomen voor het verbeteren van het treinvervoer voor reizigers met een beperkte mobiliteit.

Dat reizigers met een beperkte mobiliteit regelmatig ongemakken ondervinden bij het reizen met de trein is een understatement. Het VN-Verdrag bepaalt onder meer dat de overheid de persoonlijke mobiliteit van personen met een
handicap moet faciliteren op de wijze en op het tijdstip van hun keuze en tegen een betaalbare prijs. De overheid moet
passende maatregelen nemen om op voet van gelijkheid met anderen de toegang te garanderen tot vervoer.

De voltallige Kamer dring er daarom bij de Federale Regering op aan om:
1. bij het onderhandelen van toekomstige beheerscontracten aan te dringen om de aanvraagtijd voor gegarandeerde assistentie te reduceren naar 1 uur in de stations waar permanent assistentie mogelijk is;

2. bij het onderhandelen over de toekomstige beheerscontracten aan te dringen op een meer vraaggestuurd aanbod
van stations met gegarandeerde assistentie;

3. de inspanningen inzake toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit verder te zetten en de doelstellingen afgesproken in het beheerscontract te handhaven;

4. bij aanbestedingen voor treinstellen voldoende ambitieuze en duidelijke voorwaarden voor toegankelijkheid vast te leggen, en dat in overleg met de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap;

5. er bij de onderhandelingen voor toekomstige beheerscontracten op toe te zien dat ambitieuze maar realistische doelstellingen inzake toegankelijkheid naar voren worden geschoven en hiervoor ook de nodige financiële middelen ter beschikking te stellen;

6. afspraken te maken met de NMBS zodat reizigers die recht hebben op een nationale verminderingskaart of de kaart “kosteloze begeleider” deze automatisch toegestuurd krijgen;

7. aan te dringen op overleg tussen de NMBS en de NHRPH om te bekijken welke problemen personen met een beperkte mobiliteit ondervinden bij het gebruik van de ticketautomaten en indien nodig, maatregelen te nemen om die problemen te verhelpen.

Actua 11: Redelijke aanpassingen

12 apr

Gisteren deed het Europees Hof deed een interessante uitspraak over ziekte, handicap in arbeidssituaties. Een werknemer die langdurig werkonbekwaam is door ongeval, handicap of ziekte kan je niet zomaar ontslaan. Men moet eerst redelijke aanpassingen voorzien. Redelijke aanpassingen kunnen er in bestaan: aanpassing functie, aanpassing van werkplek en verstrekken ander werk.

Met andere woorden, een werkgever kan een werknemer niet ontslaan omdat hij zich in een staat van arbeidsongeschiktheid van vermoedelijk lange duur zou bevinden, zonder dat hij voorafgaand de mogelijkheid van redelijke aanpassingen in overweging heeft genomen.

Redelijke aanpassingen kunnen van materiële ( algemene toegankelijkheidswerken, aangepast apparatuur, aanpassing werkpost, -,…) of immateriële aard (toegankelijke instructies, thuisarbeid, reorganisatie van de taken, aangepaste uurregeling, beleidswijziging, toekennen van een nieuwe betrekking, arbeidsduurvermindering,..) zijn. Een aanpassing wordt als redelijk beschouwd wanneer de uitvoering ervan geen onevenredige belasting voor de werkgever betekent. Elke vraag tot redelijke aanpassing moet geval per geval beoordeeld worden.

Hierbij brengen we de bijzondere tewerkstellingsondersteunehde maatregelen  (BTOM’s) van de VDAB nog eens onder de aandacht: