Progressieve werkhervatting

Je kan onderstaande tekst ook in pdf downloaden

Deel 1: algemeen ► 1 Re integratie algemeen

Deel 2: procedure ► 2 Re integratie procedure

Deel 3: inkomen ► 3 Re integratie inkomen

DEEL 1:  Re-integratie langdurige zieken: Algemeen

Wist je dat heel wat personen die ziek zijn, nog in staat zijn om een aantal uren of dagen per week te gaan werken? Wist je dat er een systeem bestaat waarbij deze personen hun ziekte-uitkering kunnen behouden ook al hervatten ze terug deels hun job? Dit systeem heet “re-integratie langdurige zieken” en is nog te weinig bekend bij werkgevers.

 1. WAT IS RE-INTEGRATIE VOOR LANGDURIGE ZIEKEN?

“Vorig jaar kreeg ik kanker. De adviserend geneesheer van het ziekenfonds verklaarde me arbeidsongeschikt en ik kon aanspraak maken op een ziekte-uitkering. Nu heb ik mijn ziekte onder controle en snak ik ernaar om terug aan het werk te gaan. Een voltijdse job zal niet meer lukken, maar een aantal dagen per week kan ik best aan. Wat als het werken uiteindelijk toch te zwaar blijkt? En wat gebeurt er met mijn uitkering? (Victor, genezen van prostaatkanker)

1.1    Wie komt in aanmerking?

Personen die een ziekte-uitkering krijgen, komen in aanmerking voor het systeem van re-integratie. Dit kunnen zijn:
–    Personen met een langdurige ziekte
–    Personen met een chronische ziekte
–    Personen die een handicap verworven hebben

1.2 Ziek en toch werken?

‘Ziek zijn’ wil niet automatisch zeggen dat alle mogelijkheden om te werken verdwenen zijn.

Dit lijkt misschien vreemd:
1.2.1 iemand die (chronisch) ziek is en toch (terug) wil gaan werken?
Hiervoor zijn verschillende redenen:
–    nuttig voelen;
–    buiten komen;
–    nieuwe mensen ontmoeten;
–    structuur brengen in het leven;
–    verworven competenties opnieuw inzetten;
–    een hoger inkomen hebben;
–    sommige personen staan nog onder contract bij een werkgever. Re-integratie is een eerste stap naar een volledige werkhervatting;
–  …

1.2.2 iemand die (chronisch) ziek is en toch kan gaan werken?
Sommige ziekten zijn ongeneeslijk, maar naar verloop van tijd door behandeling wel onder controle, waardoor de stap naar deeltijdse tewerkstelling terug overwogen kan worden.
Bijvoorbeeld: personen met een psychisch probleem (zie dossier Psychische problemen en Arbeid), epilepsie, astma …

Van sommige ziekten kan men genezen. Soms kan het lichaam van een persoon zo verzwakt zijn, dat men verkiest om eerst deeltijds te werken en dat dan stilaan op te bouwen, naarmate de persoon terug op krachten is. Bijvoorbeeld: personen die kanker hebben gehad

Hiervoor moet de persoon wel een toelating hebben van de adviserend geneesheer.

1.3 Re-integratie

Terug gaan werken is voor veel personen met een ziekte-uitkering  een goede revalidatie: zelfontplooiing door een eigen inkomen te verdienen, verantwoordelijkheid opnemen, afwisseling, in contact komen met anderen … Uit onderzoek blijkt ook dat hoe langer de arbeidsongeschiktheid duurt, hoe minder vlug men de stap naar de arbeidsmarkt zal zetten. Vlug handelen is dus de boodschap.

In 2017 hervormde de overheid het systeem van re-integratie waardoor personen met een ziekte-uitkering de mogelijkheid krijgen om terug op de arbeidsmarkt terecht te komen.

Deze “toegelaten arbeid” of “progressieve tewerkstelling” heet sinds de hervorming “re-integratie voor langdurige zieken”.

 1. WAAROM IS DIT EEN GOED SYSTEEM?

Het is mogelijk om een ziekte-uitkering en loon uit arbeid te combineren.

2.1 Goed voor langdurig zieken
•    De mogelijkheid bestaat om deeltijds te gaan werken en dit progressief op te bouwen. Zo kan je terug aan de slag zonder je ziekte-uitkering en ziektestatuut te verliezen.
•    De som van loon en uitkering zal altijd hoger zijn dan het bedrag van de uitkering als je totaal niet werkt.

2.2 Goed voor de werkgever
Als de werknemer ziek wordt, is het niet de werkgever die opdraait voor het gewaarborgd loon. Zolang de persoon ziek is, zal het ziekenfonds de ziekte-uitkering volledig betalen. Zo heeft de werkgever geen extra kosten.

Bij re-integratie kan de werkgever terug beroep doen op een competente medewerker die het reilen en zeilen van de organisatie kent.

2.3 Re-integratie: de moeite waard

•    Je behoudt het recht op een uitkering van het ziekenfonds naast het inkomen van je werkgever. Moest je hervallen, dan kan je terug onmiddellijk beroep doen op je uitkering.
•    Je blijft erkend als arbeidsongeschikt. Bij herval is de werkgever dus niet verplicht je een gewaarborgd loon uit te betalen.
•    Het is individueel aanpasbaar.
•    Contact met de werkgever, het bedrijf en de collega’s blijft.
•    Je hebt de kans om in een vroeg stadium terug aan de slag gaan, zodat je band met werk behouden blijft om zo volledige uitval te voorkomen.
•    Je overgang naar een voltijdse tewerkstelling kan geleidelijk verlopen.
•    Jij met je specifieke ervaring en competenties blijft actief in het bedrijf.
•    VOP en re-integratie zijn combineerbaar.

DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure

1.   Wat te doen vanaf de aangifte van de arbeidsongeschiktheid?

Ten laatste twee maanden na de aangifte van je arbeidsongeschiktheid maakt de arts van je mutualiteit (adviserend geneesheer) een eerste schatting op van je restcapaciteiten. Dit gebeurt op basis van je medisch dossier.

Er zijn twee procedures die kunnen toegepast worden:

reintegratie1

Goed om weten:

 1. Preventieadviseur – arbeidsgeneesheer wordt afgekort als PAAG.
 2. Indien je verbonden bent door een arbeidsovereenkomst gaat je adviserend geneesheer na of de PAAG al een re-integratietraject heeft opgestart. Het re-integratietraject verloopt dan via de PAAG.
 3. Is er nog geen re-integratietraject opgestart door de PAAG dan wordt procedure B gevolgd. (zie verder)

Procedure A:  als gerechtigde ben je niet verbonden door een arbeidsovereenkomst.

Bij het maken van de inschatting van je restcapaciteiten verdeelt de adviserend geneesheer jou als gerechtigde onder in één van de 4 onderstaande categorieën. Voor de categorie 1 en 3 moet de adviserend geneesheer een opvolging voorzien.

De 4 categorieën:

Bij elke categorie worden 3 zaken nagegaan:

Wanneer  kan je terug aan het werk?

Welke actie moet ondernomen worden?

Wanneer start het re-integratietraject?

Categorie 1

Wanneer

De adviserend geneesheer oordeelt dat er kan worden aangenomen dat je ten laatste tegen het einde van de 6de maand van je arbeidsongeschiktheid terug een beroep op de reguliere arbeidsmarkt kan opnemen.

Actie

Als je als gerechtigde nog als arbeidsongeschikte bent herkend, dient de adviserend geneesheer na 6 maanden een nieuw onderzoek uit te voeren om na te gaan of het opnemen van een beroep op de reguliere arbeidsmarkt mogelijk is. Eventueel na herscholing of beroepsopleiding.

Start re-integratietraject

Als uit het onderzoek blijkt dat je een beroep op de gewone arbeidsmarkt kan opnemen wordt er een re-integratietraject opgestart.

Categorie 2

Wanneer

De adviserend geneesheer is van oordeel dat het opnemen van een beroep op de gewone arbeidsmarkt niet mogelijk is en dit omwille van medische redenen.

Actie

De adviserend geneesheer dient geen onderzoek te doen.

Start re-integratietraject

Er wordt geen traject opgestart.

Categorie 3

Wanneer

De adviserend geneesheer is van oordeel dat je voorlopig geen beroep op de gewone arbeidsmarkt kan uitoefenen.  Er moet voorrang worden gegeven aan je medische diagnose of behandeling.

Actie

Als je nog als arbeidsongeschikte bent erkend, herbekijkt de adviserend geneesheer elke 2 maand of je een beroep op de gewone arbeidsmarkt kan opnemen. Eventueel na herscholing of bijscholing.

Start re-integratietraject

Indien uit het onderzoek blijkt dat je opnieuw een beroep op de gewone arbeidsmarkt kan opnemen wordt er direct een re-integratietraject opgestart.

Categorie 4

Wanneer

De adviserend geneesheer is van oordeel dat je een beroep op de reguliere arbeidsmarkt kan opnemen eventueel na herscholing of beroepsopleiding.

Actie

De adviserend geneesheer start direct een re-integratietraject op.

Schematisch overzicht van de hierboven beschreven situaties:

reintegratie2

reintegratie3

Procedure B: als gerechtigde ben je verbonden door een arbeidsovereenkomst

Opgelet: deze procedure is enkel van toepassing indien de PAAG nog geen re-integratietraject heeft opgestart. Anders verloopt het volgens punt 2 van de opmerkingen in het begin van de tekst.

Bij het maken van de inschatting van je restcapaciteiten verdeelt de adviserend geneesheer jou, als gerechtigde, onder in één van de 4 onderstaande categorieën. Voor de categorie 1 en 3 moet de adviserend geneesheer een opvolging voorzien.

Categorie 1

Wanneer

De adviserend geneesheer is van oordeel dat er kan worden aangenomen dat je ten laatste tegen het einde van de 6de maand van je arbeidsongeschiktheid spontaan het overeengekomen werk opnieuw kan uitoefenen.

Actie

Als je nog als arbeidsongeschikte bent erkend dient je adviserend geneesheer na 6 maand een nieuwe analyse uit te voeren. Dit is om na te gaan of een werkhervatting mogelijk is en dit door je aangepast (tijdelijk of definitief) of ander werk aan te bieden.

Start re-integratietraject

Als uit de analyse blijkt dat werkhervatting mogelijk is verwijst de adviserend geneesheer je door naar de PAAG. Deze zal een re-integratietraject opstarten.

Categorie 2

Wanneer

De adviserend geneesheer is van oordeel dat een werkhervatting voor jou niet mogelijk is en dit omwille van medische redenen.

Actie

De adviserend geneesheer dient verder geen analyse te doen.

Start re-integratietraject

Er wordt geen re-integratietraject opgestart.

Categorie 3

Wanneer

De adviserend geneesheer is van oordeel dat een werkhervatting voor jou momenteel niet aan de orde is en dit omwille van een medische diagnose of behandeling.

Actie

Als je nog als arbeidsongeschikte bent erkend herbekijkt de adviserend geneesheer elke 2 maand of een werkhervatting mogelijk is. Dit gebeurt door het aanbieden van (tijdelijk of definitief) aangepast of ander werk.

Start re-integratietraject

Als uit de analyse blijkt dat je een werkhervatting kan aanvangen verwijst de adviserend geneesheer je door naar de PAAG die een re-integratietraject opstart.

Categorie 4

Wanneer

De adviserend geneesheer is van oordeel dat je een werkhervatting aankan door je (tijdelijk of definitief) aangepast of ander werk aan te bieden.

Actie

De adviserend geneesheer verwijst je door naar de PAAG die een re-integratietraject zal opstarten.

Schematisch overzicht van de hierboven beschreven situaties:

reintegratie4

reintegratie5

2.   Wat te doen bij de start van een re-integratietraject?

Het re-integratietraject dat door de adviserend geneesheer wordt opgestart verloopt opnieuw in verschillende fasen:

 1. De adviserend geneesheer voert een medisch-sociaal onderzoek uit.
 2. Na het medisch-sociaal onderzoek stelt de adviserend geneesheer een re-integratieplan op.
 3. Je wordt uitgenodigd voor een gesprek waarin het re-integratieplan wordt voorgesteld. Als je akkoord gaat met het aangeboden plan wordt er een overeenkomst opgemaakt die zowel door jou als door de adviserend geneesheer wordt ondertekend.
 4. Je wordt elke 3 maanden opgevolgd door de adviserend geneesheer.

reintegratie6

Opgelet: deze tijdlijn past niet bij elke situatie en wordt hierna verder toegelicht.

2.1. Uitvoeren van het medisch-sociaal onderzoek

Als de adviserend geneesheer het re-integratietraject op zich neemt zal hij je uitnodigen voor een medisch-sociaal onderzoek. De uitnodiging komt er binnen de maand nadat het re-integratietraject is opgestart.

Tijdens dit onderzoek wordt het volgende onderzocht:

 • Wat zijn je restcapaciteiten
 • Wat zijn je wedertewerkstellingsmogelijkheden
 • Hoe kijk jij naar de inhoud van het aangeboden re-integratieplan

De resultaten van het onderzoek worden meegedeeld aan de behandelende geneesheer.

2.2. Aanbieden van een re-integratieplan

Binnen de 4 weken na het medisch-sociaal onderzoek stelt de adviserend geneesheer een re-integratieplan op. Deze termijn is eenmalig verlengbaar met minimum 2 weken en maximum 4 weken.

Voor dat hij het plan opstelt overlegt de adviserend geneesheer met je behandelende arts. In sommige gevallen is er ook een overleg met de begeleider van de diensten en instellingen van de Gewesten en Gemeenschappen die deelnemen aan de socio-professionele re-integratie.

Alleen bij gegronde medische redenen kan de adviserend geneesheer worden vrijgesteld van het opmaken van een re-integratieplan.

2.3. Inplannen van het gesprek met de gerechtigde

Nadat de adviserend geneesheer een re-integratieplan heeft opgemaakt moet hij:

 • Je hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen
 • Je schriftelijk uitnodigen voor een gesprek

Het gesprek moet binnen de 2 weken nadat je bent uitgenodigd plaatsvinden.

Als je je omwille van een gegronde reden niet kan aanbieden moet jij de adviserend geneesheer laten weten wanneer het gesprek wel kan doorgaan. De nieuwe datum moet binnen een termijn van 4 weken na de uitnodiging liggen. De adviserend geneesheer stuurt je opnieuw een schriftelijke uitnodiging.

2.4. Het gesprek met de gerechtigde

Tijdens het gesprek met de adviserend geneesheer wordt het volgende meegedeeld:

 • De inhoud
 • De draagwijdte
 • De gevolgen

Als je akkoord gaat met bovenstaande punten wordt het plan in een overeenkomst gezet en door jou en de adviserend geneesheer ondertekend.

2.5. Opvolging

De adviserend geneesheer is verantwoordelijk voor de opvolging van het re-integratieplan. De opvolging gebeurt elke 3 maand tenzij er elementen zijn die tonen dat een latere opvolging gerechtvaardigd is.

De opvolging gebeurt in samenwerking met:

 • Jijzelf als gerechtigde
 • Indien van toepassing met de begeleider van de diensten en instellingen van de Gewesten en Gemeenschappen die deelnemen aan de socio-professionele re-integratie.

1.   Wat te doen met de informatie van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (PAAG)

Als er een doorverwijzing is naar de PAAG zal hij overgaan tot een re-integratiebeoordeling. Dit nadat jij een verzoek tot re-integratie hebt ingediend. Zo kan worden nagegaan of jij op termijn het overeengekomen werk, al dan niet mits aanpassingen, opnieuw kan uitoefenen. Op basis van jouw arbeidscapaciteiten kunnen de mogelijkheden voor re-integratie onderzocht worden. Op basis hiervan maakt de werkgever een re-integratieplan over aan jou. Dit plan wordt door de PAAG overgemaakt aan de adviserend geneesheer.

Het kan gebeuren dat er tijdens het re-integratietraject geen plan wordt opgemaakt (er wordt dan wel een formulier ingevuld of een rapport opgemaakt) of dat jij het plan niet aanvaardt. De adviserend geneesheer wordt hiervan op de hoogte gebracht door de PAAG.

Een plan bevat één van vijf hieronder vermelde categorieën:

Opmerking:

De evaluatiecriteria die de PAAG gebruikt onderscheiden zich van de evaluatiecriteria die de adviserend geneesheer gebruikt. De PAAG gaat na of jij op termijn het overeengekomen werk opnieuw zal kunnen uitoefenen (eventueel mits aanpassingen van de werkpost). Hij gaat ook de mogelijkheden tot re-integratie na op basis van je restcapaciteiten.

Er zijn 5 verschillende categorieën:

 1. Op termijn is een hervatting van het overeen gekomen werk mogelijk en in tussentijd ben je in staat om bij de werkgever aangepast of ander werk uit te voeren°.
 2. Op termijn is een hervatting van het overeengekomen werk mogelijk en in tussentijd ben je niet in staat om bij de werkgever aangepast of ander werk uit te voeren.
 3. Je bent definitief ongeschiktheid om het overeengekomen werk te hervatten maar je bent in staat om bij de werkgever aangepast of ander werk uit te voeren*.
 4. Je bent definitief ongeschiktheid om het overeengekomen werkt te hervatten en je bent niet in staat om bij de werkgever aangepast of ander werk uit te voeren.
 5. De PAAG oordeelt dat het om medische redenen niet opportuun is om een re-integratietraject op te starten.

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer maakt het formulier voor de re-integratie beoordeling over aan de werkgever en aan jou.

Opgelet: als de PAAG oordeelt dat je definitief ongeschikt bent voor het overeengekomen werk kan jij hiertegen in beroep gaan bij de “geneesheer sociaal inspecteur” van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk. Dit moet je doen binnen de 7 werkdagen nadat je het formulier voor de re-integratiebeoordeling  ontving.

Pas als alle beroepsmogelijkheden uitgeput zijn kan de PAAG bepalen dat het re-integratietraject bij hem definitief beëindigd is. De adviserend geneesheer kan nu zelf een traject opstarten.

3.1 Opmaak van het re-integratieplan

De werkgever maakt een re-integratieplan op, in overleg met jou en de PAAG, in de twee volgende gevallen:

 • Als het gaat om een tijdelijke ongeschiktheid zoals in categorie 1 hierboven°
 • Na het verstrijken van de beroepstermijn of na ontvangst van het resultaat van de beroepsprocedure waarin de beslissing van de PAAG werd bevestigd. Dit wanneer het gaat om een definitieve ongeschiktheid zoals in categorie 3 hierboven*

Het re-integratieplan moet één of meerdere van de volgende zaken bevatten: een omschrijving van de redelijke aanpassingen van de werkpost, een omschrijving van het aangepast werk, een omschrijving van het “ander werk”, de aard van een opleiding die eventueel nodig is voor het uitvoeren van een aangepast of ander werk en de geldigheidsduur van het re-integratieplan.

Opgelet: als de werkgever meent dat het technisch of objectief niet mogelijk is om het re-integratieplan op te maken of als het om een gegronde reden niet kan worden geëist, bezorgt hij hierover een verslag aan jou en de PAAG.

Als jij akkoord gaat met het re-integratieplan dat de werkgever jou bezorgt, onderteken je voor akkoord. Stem je niet in dan vermeld je de reden van je weigering.

3.2 Wat houdt een toegestane hervatting in?

Sinds 1 januari 2017 moet je  geen aanvraag tot toelating van de werkhervatting meer indienen bij je ziekenfonds. Dit omdat de PAAG een kopie van het re-integratieplan, opgesteld door de werkgever bezorgt aan de adviserende geneesheer van je ziekenfonds.

De adviserend geneesheer onderzoekt of aan de voorwaarden voor toegestane werkhervatting is voldaan op basis van de aanvraag tot toelating dat jij indient of op basis van het re-integratieplan.

Wat gebeurt er bij een toegestane werkhervatting met de arbeidsovereenkomst?

Hieronder staan enkel de regels die gelden bij een tijdelijke werkhervatting.

1) de arbeidsovereenkomst wordt niet geschorst

2) de arbeidsrelatie van kracht van voor de hervatting blijft behouden

Dit betekent bv. dat indien je voltijds was tewerkgesteld en je nu je prestaties vermindert in het kader van aangepast of ander werk, je geen deeltijdse werknemer wordt.

Dit vermoeden is weerlegbaar. Het kan worden gewijzigd indien beide partijen aangeven dat ze de aanvankelijke arbeidsrelatie blijvend en definitief willen wijzigen.

3) de verworven voordelen blijven behouden

Je behoudt alle voordelen verworven bij de werkgever. De beide partijen kunnen hiervan afwijken door bv. een aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst te voegen. (zie punt 4)

4) de partijen kunnen een aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst voegen

Tijdens de periode van aangepast of ander werk kunnen jij en je werkgever een aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst voegen. Dit is geen verplichting!

Dit kan de overeengekomen modaliteiten bevatten voor het aangepast werk bijvoorbeeld:

 • Het werkvolume
 • De werkroosters
 • De aard van het werk
 • Het loon
 • De geldigheidsduur van het aanhangsel

Van zodra je niet meer voldoet aan de voorwaarden van toegestane werkhervatting loopt het aanhangsel onmiddellijk af. Je brengt je werkgever onmiddellijk op de hoogte als je niet meer voldoet aan de voorwaarden.

5) de ontslagvergoeding wordt berekend op basis van het oorspronkelijk loon

Indien jouw arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met betaling van een ontslagvergoeding wordt de vergoeding berekend op basis van het loon dat je verdiende voor de toegestane werkhervatting. Of met andere woorden het wordt berekend op basis van de arbeidsovereenkomst van voor de vermindering van de arbeidsprestaties.

6) het gewaarborgd loon wordt geneutraliseerd

In geval van ziekte of ongeval dat geen beroepsziekte of arbeidsongeval is, is de werkgever geen enkel loon verschuldigd.

2.   Wanneer gaat het re-integratieplan in?

De datum waarop een re-integratieplan kan ingaan hangt af van de persoon die hiervoor het initiatief neemt:

 • Is het de werknemer dan kan het vanaf 1 januari 2017. Ongeacht de aanvangsdatum van je arbeidsongeschiktheid.
 • Is het de werkgever dan kan dit vanaf
  1 januari 2017 voor arbeidsongeschiktheden die aanvatten vanaf 1 januari 2016 en
  1 januari 2018 voor arbeidsongeschiktheden van voor 1 januari 2017

DEEL 3: Re-integratie langdurige zieken: Inkomen

 Je ziekte-uitkering na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid (de ‘invaliditeit’)

Na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid geldt het volgende:

 • Was je werknemer (arbeider of bediende) voordat je arbeidsongeschikt werd?
  Dan heb je recht op een percentage van je brutoloon. (het brutoloon van de laatste dag van het 2e kalenderkwartaal dat voorafgaat aan dat waarin het risico zich voordoet of het laatste brutoloon).
  Je gezinssituatie bepaalt welk percentage dat is:
  •  65% als je gezinslast hebt
  •  55% als je alleenstaande bent
  •  40% als je samenwonende bent.
 • Was je werkloos voordat je arbeidsongeschikt werd?
  Dan heb je recht op een percentage van het brutoloon waarop je werkloosheidsuitkering is berekend. Je gezinssituatie bepaalt welk percentage dat is:
  •  65% als je gezinslast hebt
  •  55% als je alleenstaande bent
  •  40% als je samenwonende bent.

 Berekening per dag

Je uitkering is berekend:

 • per dag
 • in een 6-dagenstelsel:  dat betekent dat je niet alleen een uitkering ontvangt voor maandag tot en met vrijdag, maar ook voor zaterdag (6 ‘uitkeringsdagen’).

Voorbeelden (brutobedragen):

 • April 2017: Je uitkering is 62 EUR per dag. In deze maand zijn er 25 uitkeringsdagen. De totale uitkering voor deze maand is dus 1550 EUR.
 • Augustus 2017: Je uitkering is 62 EUR per dag. In deze maand zijn er 27 uitkeringsdagen. De totale uitkering voor deze maand is dus 1674 EUR.
 1. De combinatie inkomen uit arbeid en inkomen uit invaliditeit

Vanuit de “re-integratie langdurige zieken” worden mensen aangemoedigd om opnieuw te gaan werken. Dan heb je een inkomen uit arbeid én uit invaliditeit.

Een voorbeeld:

Sofie krijgt na 14 maanden arbeidsongeschiktheid een re-integratieplan aangeboden. Ze kan voor 15u/week opnieuw aan de slag bij haar vroegere werkgever. Sofie is alleenstaande en krijgt een invaliditeitsuitkering van 52 euro/dag.

Voor de maand april 2017 heeft ze recht op: 25d x 52 euro = 1300 euro invaliditeit

Maar in april gaat ze opnieuw 15u/week werken. Hiervoor krijgt ze 900 euro belastbaar loon (bruto –sociale bijdragen) aan inkomen uit arbeid. Door dit inkomen uit arbeid vermindert haar invaliditeitsuitkering. Dit gebeurt in schijven:

1ste schijf      0%     op € 15,9190                                                           = € 0

2de schijf       20%   op € 9,5514 (= gedeelte tussen 15,9190 en 25,4704) = €1,91

3de schijf       50%   op € 9,5514 (= gedeelte tussen 25,4704 en 35,0218)           = €4,78

4de schijf       75%   op het gedeelte boven de 35,0218 euro (=15,9191+9,5514+9,5514)

Bovenstaande berekening wordt toegepast op het inkomen uit arbeid. Dit inkomen uit arbeid wordt omgezet naar een dagbedrag. Dit doet men door het inkomen uit arbeid te delen door 26 (er wordt standaard rekening gehouden met de noemer 26 om het belastbaar loon te delen voor de progressieve tewerkstelling).

Voor Sofie wordt dit dan:

€ 900 aan inkomen uit arbeid / 26 d = 34,62 euro

Op het bedrag van 34,62 euro worden bovenstaande schijven toegepast.

Voor schijf 1 tot en met 2 is dit  1,91 euro

Voor schijf 3 is dit  4,57 euro (34,62 – 25,47 = 9,15) 50% op 9,15 euro is 4,57

(omdat haar dagbedrag niet hoger is dan 35,0218 euro moeten we maar rekening houden met 34,62 euro)

Voor schijf 4 is dit   0 euro

(haar dagbedrag uit arbeid ligt onder de 35,0218)

Totaal : 6,48 euro/dag in mindering te brengen van haar invaliditeitsuitkering.

Sofie verliest 6,48 euro van haar invaliditeitsuitkering. Ze houdt nog 45,52 euro/dag over.

(52 – 6,48 = 45,52 euro)

In april zijn er 25 d x 45,52 = 1138 euro aan invaliditeitsuitkering (i.p.v. 1300 zonder tewerkstelling)

In april gaat ze 8 dagen werken hiervoor krijgt ze 900 euro uit arbeid (belastbaar loon).

In totaal krijgt ze 1138 + 900 = 2038 euro belastbaar loon

Door progressief te gaan werken houdt ze een stuk meer over dan enkel ZIV uitkeringen. (Voor haar tewerkstelling ontving ze 1300 euro ze gaat er dus met 738 euro op vooruit door 2d/week te gaan werken. )

Aandachtpuntje : rekening mee houden dat er weinig belastingen worden ingehouden zowel op het loon als op de ZIV uitkeringen.

Tweede voorbeeld:

Luc is gehuwd en kan na 15 maanden invaliditeit terug gaan werken. Om 2,5 dag per week te werken verdient hij 1100 euro bruto belastbaar. Vanuit de mutualiteit krijgt hij 62 euro per dag.

Voor de maand april 2017 ontvangt Luc vanuit de mutualiteit: 62 euro x 25 dagen = 1550 euro aan invaliditeitsuitkering. Als hij in april 10 dagen werkt krijgt hij hiervoor 1100 euro bruto belastbaar.

Voor Luc wordt dit dan:

1100 euro /26 d = 42,31 euro

Wat wordt er afgehouden:

Voor schijf 1 en 2 is dit  1,91 euro

Voor schijf 3 is dit  4,78 euro

Voor schijf 4 is dit  5,47 euro

(42,31 – 35,0218 = 7,29 x 75% = 5,47)

Totaal 12,16 euro

Luc houdt 49,84 euro/dag over aan invaliditeitsuitkering (62 – 12,16).

In april zijn er 25 d x 49,84 = 1246 euro aan invaliditeitsuitkering.

In april gaat hij 10 dagen werken en krijgt hiervoor 1100 euro uit arbeid.

In totaal krijgt hij 1100 + 1246 = 2346 euro belastbaar loon.

BELANGRIJK OM TE WETEN:

Het is momenteel moeilijk om volledig correcte en duidelijke info te vinden over dit onderwerp. Het Steunpunt Handicap en Arbeid heeft zich voor het samenstellen van deze tekst gebaseerd op verschillende bronnen en liet de tekst nalezen door specialisten. Niettemin is het in de huidige situatie onmogelijk om met 100% zekerheid te garanderen dat alle info nog steeds up-to-date is. Rond bepaalde zaken heerst algemeen nog discussie en wijzigingen zijn dus mogelijk. Een nieuw KB is in de maak en gaat al dan niet in werking op 1 juli 2017.

29 Responses to “Progressieve werkhervatting”

 1. Nicole Maes 22 oktober 2014 at 23:22 #

  Ik ben 50 jaar en ongeveer 4 jaar invalide. Wervelfusie aan dubbele nekhernia gehad. Vierdubbele lumbale hernia (vrij stabiel). Vernauwing kransslagader met hypertensie. Longemfyseem COPD GOLD stadium 3. Op onvoorspelbare tijdstippen ernstige clusterhoofdpijn. Voor mijn voorgaande baan is mijn contract ontbonden wegens medische overmacht, ik ben dus ook werkloos. Ik heb geen diploma, 6 jaar geleden heb ik mijn opleiding als computertechnicus moeten onderbreken omdat ik in shiften moest gaan werken. Voor een opleiding Netwerkbeheer van de vdab werd ik geweigerd, hoewel ik de capaciteiten had om een goed technicus te worden! Mijn ambitie heb ik gelaten voor wat het was en toen ik zieker werd heb ik mij bij mijn invalidentoestand neergelegd. Vandaag op de medische controle vond de dokter dat het tijd wordt om deeltijds te werken, wat ikzelf niet mogelijk zou achten zonder diploma. Want als er één ding zeker is zal de arbeid die ik dan al zou kunnen verrichten zeer beperkt zijn en fysiek niet belastend. Ik zal binnenkort opnieuw opgeroepen worden om dit te bekijken. Ik was totaal overstuur, ik weet immers niet wat mij te wachten staat en hoe ik hier iets aan kan doen! Ik kreeg nooit enig advies, niet van de behandelende artsen, niet van de mutualiteit! Ik ben naar de maatschappelijke assistente gegaan om raad te vragen. Ik kon mij immers al een beeld vormen van het feit dat ik als zwaar zieke moet gaan solliciteren. De werkgevers zien mij al aankomen??? Wie wil er een zieke vrouw van 50 aanwerven met het risico dat deze geregeld werk verzuimt en dan ook voor het gewaarbord loon opdraaien!!! Hoe dat verder moest wist de assistente niet, Het enig advies dat ze had was naar de vdab gaan voor één of andere zinloze trajectbegeleiding. Thuis aangekomen ben ik direct beginnen zoeken naar mogelijkheden, opleidingen, baantjes die geschikt zouden kunnen zijn, eigenlijk een uitzichtloze zaak en onbegonnen werk! Bij mijn zoektocht botste ik zonet op deze site. Wat een opluchting om te weten dat er zoiets bestaat als progressieve werkhervatting! Waarom in godsnaam heeft niemand mij hier ooit over geïnformeerd! Als ik terug denk aan de adviserend geneesheer die mij deze ochtend zowat de dieperik induwde en de maatschappelijke assistente die mij niet kon verder helpen, dan stel ik mij ernstig vragen over hun medeleven en hun competenties…. Maar goed, ik hoop dat deze oplossing ook een optie voor een zieke werkloze is? Ik ga de volgende oproeping van de medische controle niet afwachten en een afspraak maken om deze mogelijkheden te bespreken en onmiddelijk alles in het werk stellen om hiermee verder te geraken.
  Ik dank jullie alvast voor deze interessante mogelijkheid en jullie informatieve website.

  Groeten, Nicole

 2. de keyser caroline 7 januari 2015 at 04:12 #

  en wat als de werkgever dit altijd geweigerd heeft en nu ik van de mutualiteit gesmeten ben wel aanvaard?

 3. britverresen 30 mei 2015 at 14:38 #

  Beste,

  Het steunpunt is een mooi en zeer informatief initiatief. Het zou fijn zijn moest dit meer bekendheid krijgen. Een tip: spreek de verschillende ziekenfondsen aan en vraag om een link te plaatsen naar deze pagina omtrent progressieve werkhervatting. Zo zullen mensen met invaliditeit die zich op de arbeidsmarkt willen begeven, (sneller) de weg naar hier vinden.

  Mvg,

  Brit

  • lemaire gaelle 4 april 2017 at 08:56 #

   Beste , de ziekenfonds zullen zeker niet op hun site bekendmaken , Ze zijn tegen ! Mijn vriend heeft meerder toestemming kreeg voor onbezoldigd activiteit omdat hij wil kijken als hij aankunt om terug aan de slag met een “aangepaste” job , dat was 2,5 dagen /week ; Nu hij hebt een stage gedaan in een maatwerk bedrijf 15 dagen full time onbezoldigd en is hem geluk ( toestemming van adviseur ) en nu hij hebt een contract in hetzelfde maatwerk bedrijf vanaf 1 maart en hij vraag juist daarom een re-integratieplan om te weten als op lang termijn ( 6 maand ) haalbaar is voor hem .
   Nu begin het miserie , zf weigerde deze re-integratie plan volgens hun onmogelijk omdat full time is en wil per se een attest van werkhervatting. Wij proberen aan zf met veel moeite uitleg waarom (niet voor de uitkeringen hij heeft zijn loon) maar wel alleen voor de garantie dat igv herval binnen de 6 maanden geen nieuw dossier van ziekte doen ( ipv 1maand igv werkhervatting ) het aanvraag voor toegelaten activiteit is eind februari aangeven op 30 maart nog altijd geen antwoord , Nu het zou zijn ( hoor zegt maar geen brief of mail ontvang )dat geneesadviseur heeft deze aanvraag geweigerd citat “deze activiteit niet verenigbaar met zijn gezondheid toestand” ??? Is wel verenigbaar als gratis is maar niet meer als betaald is ???? en nu hij zou ofwel zijn werk stoppen ofwel als hij voorzet is teken dat hij zelf stel een einde aan zijn arbeidsongeschiktheid !! Is dat de manier van zf on de werkhervatting geleidelijk maken ? Graag tips of antwoord aub Alvast bedankt

 4. Sint niklazenaar 24 juli 2015 at 11:48 #

  Het meest zorgwekkend en frustrerende van de situatie in België is het feit dat zelfs weinigen, zelfs bij vakbonden, medewerkers bij mutualiteiten, werkgevers maar vooral arbeidsongeschikten geen weet van deze regeling hebben. Je moet hier echt ver gaan zoeken naar informatie waar je recht op hebt inzake het progressief werken. Het wordt veel te weinig gepromoot, of campagne voor gevoerd, evenmin dat mutualiteiten dit als standaard clausule wordt meegegeven bij (primaire) arbeidsongeschikten. Het is een Win-Win situatie voor alle partijen. ( lees: arbeidsongeschikten, werkgevers, en mutualiteiten ) Er moet meer draagkracht komen om hiervoor een bewustheid regime te voeren. Het sociaal vangnet is al groot genoeg voor arbeiders en bediendes dus waarom niet verder uitdiepen.

  De bal ligt bij de overheid lijk mij of gezamenlijke actie vakbonden, VDAB, Mutualiteiten en/of overkoepelende werkgeversorganisaties.

  • caroke 2 november 2015 at 16:51 #

   allemaal goed en wel maar bedenk wel dat dit een gunst van de werkgever is en hij het dus niet verplicht is van toe te staan, daar sta je dan, ofwel voltijds terug beginnen ofwel afgedankt worden voor medische redenen, en dan??

 5. Caroke 17 augustus 2015 at 15:40 #

  er is wel een probleempje hierbij, wat als de werkgever geen progressieve werkhervatting wil toestaan? de meeste mensen kunnen dan eventueel hulp aan hun vakbond vragen maar wat als de werkgever de vakbond is en tegen hun eigen beleid in geen progressieve werkhervatting willen toestaan?

 6. maria 20 augustus 2015 at 14:34 #

  maria ze verbloemen het zo mooi maar de nadelen worden nooit vermeld

  • Sophie 11 september 2015 at 22:59 #

   welke zijn dan de nadelen?

 7. Sophie 11 september 2015 at 23:11 #

  Ik ben chronisch ziek en wil progressief hervatten. Ik werkte voordien voltijds (37u/week) met 1/5de loopbaanonderbreking.
  De werkgever is akkoord maar wil slechts tijdelijk (3 maanden max) progressieve hervatting toestaan. Wat daarna? Volgens hem moet ik dan een contractvermindering aanvaarden. Maar wat dan met mijn uitkering en loopbaanonderbreking? Ik ben dan immers niet langer voltijds in dienst…
  Of wat als je meer uren aankan dan deeltijds, maar toch niet volledig kan hervatten? Op het document van de mutualiteit staat een maximum aantal uren gelijk aan deeltijdse tewerkstelling. Hoe moet ik dat in mijn situatie dan interpreteren? Wordt dit dan maximaal 18,75/37 of 15 uur?
  Veel vragen die ik ook al aan mijn behandelende artsen en mutualiteit gesteld heb maar waar ik nog nergens antwoord of doorverwijzing op kreeg.

 8. marina 18 oktober 2015 at 00:16 #

  Indien het systeem meer bekend zou zijn, zou dit toch meer mogelijkheden scheppen voor de personen die willen en nog kunnen gaan werken. De informatie over progressieve werkhervatting moet je inderdaad bij de mutualiteit krijgen. Bij de vdab komen in eerste instantie mensen terecht die arbeidsgeschikt zijn of werkenden die op zoek zijn naar een andere job. In ieder geval niet de personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen.Immers, het is de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds die u de toelating moet geven om de arbeid progressief te mogen hervatten, alsook de nodige documenten die ingevuld moeten worden komen van het ziekenfonds!
  Kortom: place to be voor bovenstaande informatie is uw ziekenfonds. Als de medewerker waar u de vraag gesteld heeft u niet kan antwoorden dan baant u zich een weg tot de hiërarchische meerderen en waarom niet de vraag rechtstreeks stellen aan de adviserende geneesheer? Die zal u toch wel kunnen verder helpen. Zijn/haar taak is immers ook, indien mogelijk absoluut mensen activeren naar de arbeidsmarkt, hij/zij hebben ongetwijfeld kennis van deze maatregel!!!

  Vriendelijke groeten
  marina

  • marina 18 oktober 2015 at 00:46 #

   Indien het systeem meer bekend zou zijn, zou dit toch meer mogelijkheden scheppen voor de personen die willen en nog kunnen gaan werken. De informatie over progressieve werkhervatting moet je inderdaad bij de mutualiteit krijgen. Bij de vdab komen in eerste instantie mensen terecht die arbeidsgeschikt zijn of werkenden die op zoek zijn naar een andere job. In ieder geval niet de personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen. Immers, het is de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds die u de toelating moet geven om de arbeid progressief te mogen hervatten, alsook de nodige documenten die ingevuld moeten worden komen van het ziekenfonds!
   Kortom: place to be voor bovenstaande informatie is uw ziekenfonds. Als de medewerker waar u de vraag gesteld heeft u niet kan antwoorden dan baant u zich een weg tot de hiërarchische meerderen en waarom niet de vraag rechtstreeks stellen aan de adviserende geneesheer? Die zal u toch wel kunnen verder helpen. Zijn/haar taak is immers ook, indien mogelijk absoluut mensen activeren naar de arbeidsmarkt, hij/zij hebben ongetwijfeld kennis van deze maatregel!!!
   Vanaf het ogenblik dat je toestemming hebt om te mogen werken van je adviserende geneesheer “progresieve tewerkstelling”
   kan je beroep doen op de gespecialiseerde trajectbegeleidingsdienst GTB deze zullen samen met jou bekijken welke mogelijkheden er zijn om jou te helpen!

   Vriendelijke groeten
   marina

  • caroke 2 november 2015 at 16:51 #

   allemaal goed en wel maar bedenk wel dat dit een gunst van de werkgever is en hij het dus niet verplicht is van toe te staan, daar sta je dan, ofwel voltijds terug beginnen ofwel afgedankt worden voor medische redenen, en dan??

 9. Alex 19 oktober 2015 at 07:39 #

  ik werk in het systeem van progressieve tewerkstelling. Netto heb ik inderdaad meer inkomen dan alleen de uitkering. Ik vind dat ik extra belast wordt aangezien er van de uitkering afgehouden wordt, er RSZ moet worden betaald, en ook bedrijfsvoorheffing, en de achterstal van bedrijfsvoorheffing. Als ik alle afhoudingen bij elkaar optel schiet er van het brutoloon+bruto vakantiegeld slechts 45% over , de rest mag je allemaal afgeven. Door de weinige uren wordt er weinig bv afgehouden, en ik heb deze maand mijn afrekening gekregen van de belastingen om meer dan 3000 euro achter te dragen. In totaal wordt van het totale bruto meer dan 6000 euro afgehouden zoals ik zei als je alles bij elkaar telt. Als invalide heb je sowieso meer kosten aan dokters en medicatie, dus veel extra’s is er niet!
  Mvg

  • Blindegeleidehond 31 oktober 2015 at 13:23 #

   Dat is inderdaad de vraag die ik mezelf ook stel, Alex. Wat voor nut, behalve sociaal contact en je “nuttig” voelen, heeft het om gaan te werken dan. Je verdient netto minder dan een valide persoon die 100% kan gaan werken en je hebt meer uitgaven. En dan ga je je ook nog eens voor de volle 100% van wat je nog “kan” gaan werken. Waar is dan de extra die je, als invalide, ten eerste naar je kinderen toe kan geven en ten 2e naar je eventuele partner en niet te vergeten jezelf ? Dingen die valide personen WEL kunnen omdat ze meer KUNNEN verdienen ?
   Je zou je afvragen in welke vorm naar je partner of kinderen toe ? Wel, jullie willen een reisje maken bijvoorbeeld. Maar jij kan dat niet bekostigen. Je partner heeft wel voldoende voor zichzelf. Waar zit de rechtvaardigheid er dan in dat ofwel je partner jouw deel moet bijleggen, ofwel het reisje niet doen ? En dan hangt het er ook nog vanaf wie de invalide persoon is, man of vrouw. Een valide vrouw verdient over het algemeen minder dan een man, dus hoe zou zij voor haar man kunnen en zelfs willen zorgen ? Dat is dan weer een ander onderwerp.

  • Bo 2 januari 2016 at 09:58 #

   Inderdaad , ik werk ook in dat systeem en betaal ook veel belastingen dit jaar 1700 € betalen .Als alleenstaande is het moeilijk om dit alles met vele doktersonkosten te moeten betalen .
   Ik heb al meer mijn licht opgestoken, bij de ziekteuitkeringen , maar verwijzen mij door naar de belastingen . Ik weet nog altijd geen antwoord op mijn vraag . Blijkbaar heeft het iets te maken met de achterstallen dat ingevuld terwijl ik altijd dezelfde uitkeringen krijg . Kan mij iemand hierbij een verklaring geven ?

 10. tantjeuh 29 maart 2016 at 23:09 #

  Ik heb 6 jaar deeltijds gewerkt volgens deze regel
  Ben nu 4 maanden geleden overgestapt naar een voltijdse baan.
  Deze blijkt toch te zwaar.
  Weet er iemand of ik nu terug deeltijds kan werken met bijpassende steun van het ziekenfonds?
  Binnenkort heb ik een afspraak bij de adviserend geneesheer waar ik wel antwoorden zal krijgen, maar ik maak me er zorgen over

 11. anoniem 20 april 2016 at 18:50 #

  ik werkte voltijds, ontslagen wegens ziekte (semi-overheid, ze konden me niet vervangen), na een burn-out wil ik terug deeltijds starten met werken bij een andere werkgever.
  deze nieuwe werkgever weet niet van mijn burn-out en dat wil ik graag zo houden.
  Hoe pak je dit aan gezien werkgevers altijd van alles moeten invullen?
  zeg je dat je een burn-out hebt gehad, dan nemen ze je toch niet aan. lieg je voor je eigen bestwil over je situatie dan komt het toch uit omdat ze papieren moeten invullen.

  ik wil niet gezien worden als iemand met een sticker, maar snap wel dat werkgevers dat doen. kan je kiezen tussen iemand die stevig in zn schoenen staat of iemand die de wankele weg van burn-out bewandeld heeft, dan kiezen ze toch degene die 100% op en top is.

  progressieve tewerkstelling biedt hiervoor geen oplossing… wat nu?

  • Anoniem 20 juli 2016 at 12:58 #

   Had hetzelfde voor en ik heb er voor gekozen om eerlijk te zijn en over mijn situatie te vertellen en ik kreeg toch de Job. Kreeg daar respect voor.

 12. Kaesemans josiane 30 november 2016 at 06:41 #

  Ik ben josiane ben progresief te werk gestel
  Maar heb 5 jaar 39.5u gewerkt mag ik zoveel
  Uren wel doen als progressief te werkgestelse?
  Ik ben 4 keer aan mijn rug geoppereerd
  Ik heb die tijd dan nog heel zwaar werk
  Moeten doen je mag geen werk weigeren
  Ze geven u wat ze makunnen werk moet af
  Werk in een beschutte werkplaats maar die werk
  Plaats geeft zijn mensen uit naar een gewoon bedrijf
  Een gewoon bedrijf maar aan de loon van beschutte
  Werkplaats dus hard werken. Ik heb 11 jaar
  Zelfstandig geweest en had 14 jaar thuis gezeten
  Daarmee ben ik gaan werken maar met behoud van
  Invaliditeit een speciaal stelsel maar wat da inhoud weet ik
  Tot nu toe nog niks mijn statuut blijft altijd zelfstandige
  Ik werk nu 6 jaar maar ben kapot gewerkt
  Ik kan nooit geen goe pensioen hebben omdat ik nooit
  Arbeider wordt op de kop toeals ik ziek ben gelijk wa ik wordt nooit
  Mijn 14 dagen uitbetaald vlieg direkt op ziekekas
  Maar het verschil is dat ik voor die 14 dagen ziekte nimeer dan
  44€per dag krijg terwijl als je wel van het werk betaald
  Heb je bijna het dubbele als ik ziek ben heb ik bijna geen inkomsten meer
  Maar ik werk wel 39.5u is dat normaal voor mij is dat
  Bedrog. Ik zou normaal is moeten gaan stempelen
  Maar ik kan ni stempelen op het werk zeiden ze zet
  U14 dagen ziek dan ge zijt toch betaald niks was ninder waar
  Ik keeg 18€ per dag en al de andere kregen
  Een volle dop da kan toch ni??????
  Waarom kan ik geen gewaarborgt loon krijgen??????

 13. de meutter werner 12 januari 2018 at 18:55 #

  ik ben langdurig werkloos ik heb pas even gewerkt 3 weken dan operatie heup nu na zes maanden kan ik niet verlengen ik woon ook pas samen ik ik kom aleen in aanmerking voor sociaal statuut te werken omdat ik langdurig ziek was en artrose heb kan iemand mij vertellen als ik samenwoon hoeveel inkomen ik heb als mn ziekteverlengd word en of hoeveel stempelgeld ik trek als ik samenwoon kan ik ook op ziektewet blijven ook samenwonen nog van ziekenkast een inkomen krijgen en deeltijds werken.heeft iemand raad voor mij aub.

  • Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid 22 januari 2018 at 12:23 #

   ziektewet? Bent u Nederlander of Belg? De beste raadgever over hoeveel inkomen u zal beschikken is de sociale dienst van de mutualiteit. Zij kunnen berekenen hoeveel er overblijft van uw oorspronkelijke uitkering. Je kan nog deeltijds werken, maar dan moet je werkgever wel akkoord gaan. En je moet dit melden aan je ziekenkas. Dus ook hier … contact opnemen met je mutualiteit. Zij kunnen u verder helpen.

 14. Patsy permanne 19 januari 2018 at 13:01 #

  Kan iemand mij zeggen hoeveel je eigenlijk maximum mag verdienen extra?

  • Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid 20 januari 2018 at 10:59 #

   Sorry patsy dat kan je zo niet zeggen. De beste raadgever is hier de sociale dienst van de mutualiteit. Zij kunnen dat betekenen (en rekening houden met alle gegevens).

 15. Marc Gysbrechts 26 oktober 2018 at 08:51 #

  Beste, vroeger werkte ik voltijds als statutair vast benoemd bij een stadsdienst. Enkele maanden geleden ben ik ziek geworden, maar ik mag via een progressieve hertewerkstelling het werk terug aanvatten bij mijn zelfde werkgever, hetzij wel aan 4/5de per week. Dit wil zeggen dat ik door mijn ziekte inkomenverlies heb. M.a.w. slechts 4/5de betaald. Een belangrijk gegeven is dat een vastbenoemde geen aanspraak kan doen bij de mutualiteit om het verlies van inkomen te compenseren.
  Mijn vraag: bij wie of waar kan ik een aanvraag indien voor een tussenkomst/vergoeding ? Is mijn aandoening (Osteo Artrose) ernstig genoeg om een invaliditeit te verkrijgen?
  Graag reaktie aub, merci.

  • Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid 4 februari 2019 at 08:17 #

   Dag Marc,
   we kennen geen manieren om dit inkomensverlies te compenseren. Misschien moet je toch eens informeren bij het Vlaams Patiëntenplatform. Zij hebben meer kennis van deze sector. zie: http://www.vlaamspatientenplatform.be

   groeten,

   Jos

Trackbacks/Pingbacks

 1. Dossier in de kijker: progressieve tewerkstelling | Steunpunt handicap en arbeid - 21 oktober 2015

  […] Progressieve werkhervatting […]

 2. UPDATE DOSSIER PROGRESSIEVE WERKHERVATTING | Steunpunt handicap en arbeid - 10 maart 2017

  […] Progressieve werkhervatting […]

 3. Zorgwekkende toename langdurig zieken | Steunpunt handicap en arbeid - 13 april 2017

  […] 13 Apr Eind vorig jaar zaten in ons land bijna 392.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis. Dat zijn er 20.000 meer dan in 2015 en het hoogste aantal ooit. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv). In tien jaar tijd is het aantal langdurig zieken met bijna 70 procent toegenomen, waardoor de kostprijs van hun uitkeringen is gestegen tot boven 5 miljard euro. Lees het volledig artikel in De Tijd Lees ook het dossier progressieve werkhervatting […]

Laat een reactie achter bij Alex Reactie annuleren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: