Praktijkvoorbeeld: sensibilisering Horeca

Wervingen en coaching van personen met een arbeidshandicap.

Een goed praktijkvoorbeeld uit de Horeca sector

mcdo

 

 

Vanuit het Steunpunt Handicap & Arbeid is er ondersteuning geweest in verschillende Mc Donalds vestigingen in Oost- en West Vlaanderen.

De algemene doelstelling was de instroom en begeleiding van medewerkers met een arbeidsbeperking. Hiervoor werden onderstaande acties ondernomen :

Actie 1 : verbreden van de wervingskanalen

Actie 2 : samenwerking met Buso scholen OV3

Actie 3 : opstellen dossier BTOMS

 

Actie 1 : Verbreden van de wervingskanalen

Om de instroom van medewerkers met een arbeidsbeperking te vergroten is er een samenwerking opgezet met een aantal diensten : waaronder GTB en het GOB

GTB : Gespecialiseerde Traject Begeleiding :

GTB is de gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en -begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen. Je vindt hen in de werkwinkel in jouw buurt.

Zij begeleiden mensen naar een gepaste job en ondersteunen hen om deze te houden. In de eerste plaats zoeken ze naar betaald werk. Als dat niet haalbaar is, kijken ze uit naar een passend alternatief. (vb stage)

Ook tijdens de tewerkstelling kunnen zowel de werknemer als de werkgever advies en ondersteuning krijgen.

Zij werken nauw samen met VDAB en andere diensten zoals de gespecialiseerde opleidingscentra (GOB).

Professionele integratie van mensen met een arbeidshandicap is de centrale opdracht van GTB. Klantgerichtheid staat hierbij voorop.

De begeleiding bij GTB vertrekt steeds vanuit het respect voor de eigenheid en de vraagstelling van de individuele persoon en het geloof in de individuele mogelijkheden en de motivatie van de klant. Via een empowerende benadering wordt de klant uitgenodigd om het eigen traject (mee) vorm te geven.

Het doel van de begeleiding overstijgt de pure toeleiding naar een job, het is de bedoeling om mensen sterker te maken om op basis van de eigen keuzes en mogelijkheden een loopbaan uit te bouwen en kwalitatief te kunnen continueren. GTB doet dit in nauwe samenwerking met de reguliere en gespecialiseerde partners.

Ook in de relatie met de werkgevers staat een individuele professionele benadering voorop. GTB zal hierbij zorgen voor een degelijke informatieverstrekking inzake tewerkstellingsbevorderende maatregelen en verdere loopbaanbegeleidingsvormen voor de doelgroep.

Voor de werkgever :

Ben je op zoek naar een geschikte werknemer? GTB kan je helpen met vragen over de aanwerving en de tewerkstelling van mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem:

Aanwerving

GTB kan ondersteuning bieden bij:

 • Opstellen van een competentiepaspoort van onze kandidaten.
 • Zoeken naar geschikte kandidaten binnen ons klantenbestand voor jouw vacature(s)
 • Adviseren over eventuele aanpassingen aan de selectieprocedures .
 • Streven naar de optimale match tussen onze kandidaten en jouw vacature .
 • Toeleiden naar een opleiding op de werkvloer via IBO, GIBO,…
 • Informeren over tewerkstellingsbevorderende maatregelen waarvoor onze kandidaat in aanmerking komt (bv. BTOM, Plan Activa,…) .

Tewerkstelling

Bij de tewerkstelling van een klant bieden ondersteuning aan tijdens de inwerkperiode. Dit gaat over maatgerichte ondersteuning en opvolging van werkgever en werknemer op het vlak van een goede (re)integratie van de werknemer in het bedrijf, eventuele aanpassingen aan de arbeidspost, …

Zij kunnen ook informatie geven over tewerkstellingsmaatregelen en ondersteuning bieden bij de aanvraag hiervan .

http://www.gtb-vlaanderen.be/

GOB : gespecialiseerd opleidings-, begeleidings- en bemiddelingscentrum.

Op zoek naar een nieuwe medewerker

Het GOB helpt u graag zoeken naar een nieuwe medewerker. Doorheen het proces houdt u de touwtjes in handen, wij ondersteunen waar nodig:

 • Begeleiding tijdens het selectieproces
 • Opmaak loonkostsimulaties
 • Administratieve hulp bij aanvragen tewerkstellingsmaatregelen
 • On-the-job training
 • Aanleren van complexe werkprocessen
 • Aanpassing van de werkpost
 • Werken met bedrijfssoftware

Coaching van een (nieuwe) medewerker

U hebt alle baat bij een vlotte inschakeling van een nieuwe medewerker. Uw vakkennis en onze jarenlange ervaring met begeleiding, vormen een succesvolle tandem.

Risicoloze opleiding

Het meest gebruikte hulpmiddel is een opleiding op de werkvloer, een risicoloze try-out. Deze opleidingsperiode gaat vooraf aan een tewerkstelling. Zo maakt u kennis met de vaardigheden van uw potentiële medewerker. De m/v is verzekerd en krijgt een opleidingscontract van VDAB.

Opvolging en evaluatie

Een risicoloze opleiding geeft medewerkers de nodige tijd om de job te leren kennen. Daarom kiest u best een peter of meter uit het bedrijf. Een arbeidsbegeleider van Jobcentrum volgt dit mee op. Op geregelde tijdstippen evalueren we samen het verloop van de opleiding.

http://www.fegob.be/Home/Werkgevers/Aanbod

http://jobcentrum.be/

Actie 2 : samenwerking met Buso scholen OV3

In deze actie is er een structurele samenwerking opgebouwd met Buso scholen Opleidingsvorm 3

De samenwerking was opgezet op drie niveau’s :

Kennismaking tussen de school en de werkgever :

De school kwam haar werking toelichten inzake stages, ABO en mogelijke doorstroom van afgestudeerden naar het bedrijf. Vanuit het bedrijf kwam er info naar de school, die voor hen ook vernieuwend was en waaruit blijkt dat er breder kan gedacht worden voor het selecteren van leerlingen (ook andere richtingen dan voeding).

Het bedrijf bood de school ook een platform om de werkvloer te bezoeken en eventueel try-out oefeningen te doen, praktijklessen vonden plaats op de werkvloer (vb werken met kassasystemen)

Stage in kader van school of ABO

Tussen de bedrijven en de school is een structurele samenwerking opgebouwd om op regelmatige basis leerlingen stage te laten lopen op de werkvloer. Dit kan zowel vanuit een schoolstage (verkennende stage of intensievere werkstage) of vanuit een  systeem van een ABO jaar

Het ABO jaar :

Na het beëindigen van opleidingsvorm 3 bestaat er een mogelijkheid tot het volgen van een “alternerende beroepsopleiding”. Dit wil zeggen dat de leerlingen zich verder bekwamen door 2 dagen per week les te volgen en 3 dagen per week stages te doen in een bedrijf.

De alternerende beroepsopleiding (ABO) is een opleiding van één schooljaar in de vorm van alternerend leren en werken. Tijdens de ABO kan de cursist werkervaring opdoen over een langere periode. De arbeidsattitudes worden getraind: bijvoorbeeld om het werktempo versnellen, nieuwe taken aan te leren, om te gaan met collega’s en bedrijfsleiders,… Zo worden de kansen voor jongeren uit het Buitengewoon Secundair Onderwijs op tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt verhoogd. Vaak zijn de arbeids- en/ of sociale attitudes van beslissend belang om de integratie op de werkvloer te doen slagen en niet alleen de kennis van het beroep.

De doelen van ABO zijn:

 • het realiseren van een tewerkstelling na het volgen van de stage.
 • trainen van arbeidsattitudes: doorwerken, volhouden, stiptheid,…

Op deze manier tracht men de tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt te verhogen.

Voordelen voor de werkgever die kiest voor een ABO-cursist

De werkgever kan een toekomstige werknemer inwerken op maat van het bedrijf, en dit 3 dagen per week gedurende een gans schooljaar. Dit kost de werkgever niets.

De werkgever heeft de kans om te kijken welke mogelijkheden de cursist heeft.

De werkgever hoeft geen loon of vergoeding te betalen tijdens de ABO. De leerling is ook ingeschreven bij de VDAB, waardoor zijn beroepsinschakelingstijd al begint te lopen tijdens de ABO.

Dit kan voordelig zijn voor bepaalde loonkostsubsidies.

De werkgever heeft de mogelijkheid om over te gaan tot een langdurige tewerkstelling na een positieve evaluatie en dit eventueel via een IBO (of GIBO), een ander soort opleiding op de werkvloer dit zeer voordelig is voor de werkgever.

Effectiviteit van de ABO

Cijfers van VDAB uit 2012 tonen dat 1 jaar na het verlaten van de school, nog steeds 35% van de BuSO-schoolverlaters die geen ABO hebben gevolgd, nog ingeschreven is als werkzoekende bij de VDAB.

abobuso

Schoolverlaters die ook een alternerende beroepsopleiding volgden, presteren beter (26% ex-ABO-cursisten is na de ABO nog werkzoekend). De werkervaring en attitudes die werden opgedaan tijdens het aanvullende schooljaar blijken van grote waarde te zijn bij het vinden van een job na het verlaten van de school. Globaal gezien levert het volgen van een ABO een aanzienlijk voordeel op in het vinden van werk.

Instroom van nieuwe werknemers

Op het einde van een schooljaar wordt er tussen school en werkgever overlegd wat de mogelijkheden zijn tot effectieve instroom. Zijn er op korte termijn vacatures. Kunnen er stagiairs of andere afgestudeerde leerlingen instromen.

Ook op middellange termijn is de school voor de werkgever een bron om kandidaten te recruteren.

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/default.aspx/so/buso

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/structuur.aspx?hs=321&vorm=3&

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.aspx?hs=321&studie=0049&graad=&vorm=3

 

Actie 3 : opstellen dossier BTOMS

Omdat de bedrijven effectief hebben aangeworven in de doelgroep personen met een arbeidshandicap, hadden zij ook recht op ondersteunende maatregelen. Hieronder geven we de voornaamste ondersteunende maatregelen nog even mee.

Een werknemer met een beperking in dienst houden of nemen, staat niet gelijk aan een meerkost of een verminderde productiviteit.

Op Vlaams niveau zijn er vijf soorten tegemoetkomingen.
Twee die worden uitbetaald aan de werkgever: een gedeeltelijke terugbetaling van het loon van de werknemer (de Vlaamse Ondersteuningspremie of VOP), en een terugbetaling van aanpassingen aan de werkvloer.

Drie steunmaatregelen worden betaald aan de werknemer met een beperking, maar komen ook financieel ten goede aan de werkgever: een terugbetaling van de aankoop van gereedschap en kledij, van de vervoersonkosten en de gespecialiseerde individuele beroepsopleiding (GIBO).

De subsidies gelden voor in Vlaanderen gevestigde bedrijven en Vlaamse werknemers met een beperking. In Brussel gelden ze ook voor Nederlandstalige bedrijven en werknemers.

 1. DE VLAAMSE ONDERSTEUNINGSPREMIE (VOP)

 

Wat is het?

 Je krijgt gedurende 5 jaar een premie van het departement Werk en Sociale Economie (WSE) van de Vlaamse overheid. Je kan deze premie voor verschillende zaken gebruiken.

De hoogte van de premie wordt berekend op basis van het loon van je werknemer en het moment waarop je hem (voor het eerst) aangeworven hebt (zie tabel hieronder). Na die 5 jaar kan je een verlenging aanvragen van nog eens 5 jaar. Zolang de medewerker bij jou in dienst blijft, kan je de premie blijven verlengen.

De maatregel is geldig:

  • in de privésector,
  • in het onderwijs,
  • voor uitzendkantoren, zowel voor de eigen werknemer als voor de uitzendkrachten
  • bij lokale besturen voor werknemers aangeworven na 1/10/2008 en
  • in maatwerkbedrijven, sociale werkplaatsen en beschutte werkplaatsen voor werknemers aangeworven na 1/1/2015 of voor doelgroepwerknemers die doorstromen naar het gewone arbeidscircuit.

De maatregel is níet geldig bij de overheid.

 Opgelet:

Je mag geen werknemers ontslaan om ze te vervangen door een werknemer met een arbeidshandicap die recht heeft op de Vlaamse ondersteuningspremie, en je mag geen werknemers met een arbeidshandicap ontslaan om ze nadien opnieuw aan te werven om een Vlaamse ondersteuningspremie te krijgen.

Krijg je nog andere premies voor de werknemer? Let erop dat de premies samen niet meer bedragen dan 100% van zijn loon. Anders zondig je tegen de Europese regelgeving.

De premie is niet cumuleerbaar met een:

  • vergoeding voor het inschakelingstraject van de doelgroepwerknemer in de lokale diensteneconomie,
  • premie voor gesubsidieerde contractuelen (gesco),
  • tussenkomst in het kader van het derde arbeidscircuit,
  • loonpremie voor de doelgroepwerknemer in een maatwerkbedrijf, sociale werkplaats of beschutte werkplaats,
  • loon uitbetaald aan personen tewerkgesteld volgens artikel 60 en 61 betreffende OCMW’s,
  • premie betreffende werkervaring,
  • loonpremie voor invoegwerknemers.


Hoe hoog is de premie?

 Je ontvangt gedurende 5 jaar om de drie maanden een percentage van het referteloon van de werknemer, overeenkomstig volgende tabel. Het referteloon = het brutoloon van je werknemer + de werkgeversbijdragen – de verminderingen op de werkgeversbijdragen.

Het referteloon is begrensd tot het dubbele van het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen (ggmmi). Het ggmmi bedraagt momenteel 1531.93 euro.

Werkt je werknemer deeltijds? Dan wordt het referteloon begrensd volgens de tewerkstellingsbreuk. Werkt je werknemer bijvoorbeeld 80%, dan is het begrensde referteloon gelijk aan 80% van het dubbele van het ggmmi.

Periode waarin je de werknemer voor het eerst aanwierf Hoogte van de premie
Jaar 1 (kwartaal 1 tot en met 5) 40% van het referteloon

 

Jaar 2 (kwartaal 6 tot en met 9) 30% van het referteloon

 

Jaar 3 (kwartaal 10 en daarna) 20% van het referteloon

 

Opgelet:

De datum waarop je de werknemer voor het eerst aanwerft telt voor het berekenen van de hoogte van de premie.

Heeft de werknemer langer dan een jaar niet bij jou gewerkt en werf je hem opnieuw aan? Dan telt de datum waarop hij opnieuw in dienst trad voor het berekenen van de hoogte van de premie.

Enkele concrete voorbeelden:

  • Werkte je werknemer 1 jaar geleden al eens een tijd bij jou en neem je hem nu opnieuw in dienst? Dan krijg je een jaar een premie van 30% en 4 jaar van 20%.
  • Werkt je werknemer al 6 jaar voor je en wil je nu een VOP-premie voor hem aanvragen? Dan krijg je gedurende 5 jaar een premie van 20%.

 

Je kan eventueel -in zeer specifieke en uitzonderlijke gevallen- een verhoging van de premie aanvragen.

Welke werknemers komen in aanmerking?

Je werknemer moet het recht gekregen hebben op deze maatregel. Dit betekent onder andere dat hij in zijn job een rendementsverlies van minimum 20% heeft omwille van zijn arbeidshandicap. Meer info over de voorwaarden om het recht te kunnen krijgen.

Bovendien moet je voor deze werknemer loon en sociale zekerheid betalen én moet hij gedomicilieerd zijn in Vlaanderen of Brussel.

Hoe vraag ik de maatregel aan?

Heeft je werknemer het recht gekregen op de Vlaamse ondersteuningspremie of het recht aangevraagd? Dan kan je de maatregel aanvragen bij het departement WSE. Op werk.be lees je hoe je de VOP kan aanvragen.

 Hoe vraag ik een verhoging aan?

 Is je VOP-aanvraag goedgekeurd? Dan kan je in zeer specifieke en uitzonderlijke gevallen een verhoging van de premie aanvragen tot maximaal 60% van het loon van je werknemer. Namelijk:

  • Als hij een ernstige ziekteproblematiek heeft. Om te weten te komen of dit bij jouw werknemer het geval is, contacteer je best een van de experts arbeidsbeperking.
  • Als je het gevoel hebt dat de premie onvoldoende is. Bijvoorbeeld omdat je werknemer meer en langere rustpauzes nodig heeft, vaker afwezig is, extra begeleiding nodig heeft, minder kwaliteitsvol werk aflevert….

Een verhoging aanvragen doe je via het departement WSE. Op werk.be lees je hoe je een verhoging kan aanvragen. Zij bezorgen jouw gemotiveerde aanvraag aan de dienst Arbeidsbeperking van VDAB. Een expert arbeidsbeperking zal vervolgens een afspraak met je maken om je bedrijf te bezoeken en na te gaan of je aanvraag gegrond is.

  • Tijdens dit bezoek voert de expert zowel met jou als je werknemer een gesprek.
  • Je werknemer kan zich voorbereiden op dit gesprek. Bovendien kan hij zich tijdens het gesprek laten bijstaan door een derde (bijvoorbeeld z’n vroegere trajectbegeleider, een jobcoach, een familielid…).

 

Hoe vraag je een verlenging aan?

Heb je 5 jaar van de premie genoten, en wil je ze graag nog eens verlengen met 5 jaar omdat je werknemer nog altijd extra ondersteuning nodig heeft? Dan kan je een aanvraag doen om de premie te verlengen. Het departement WSE brengt je op de hoogte als de periode van 5 jaar verstreken is. Je kan de premie blijven verlengen zolang de medewerker bij jou in dienst blijft.

Een verlenging aanvragen doe je via het departement WSE. Op werk.be lees je hoe je een verlenging kan aanvragen. Het departement WSE bezorgt jouw gemotiveerde aanvraag aan de dienst Arbeidsbeperking van VDAB. Een expert arbeidsbeperking maakt vervolgens een afspraak met je om je bedrijf te bezoeken en na te gaan of je aanvraag gegrond is.

  • Tijdens dit bezoek voert de expert zowel met jou als je werknemer een gesprek.
  • Je werknemer kan zich voorbereiden op dit gesprek. Bovendien kan hij zich tijdens het gesprek laten bijstaan door een derde (bijvoorbeeld z’n vroegere trajectbegeleider, een jobcoach, een familielid…).

Overzicht aanvraagprocedure

 

tijdslijnvop

 1. DE AANPASSING VAN DE ARBEIDSOMGEVING

 Wat is het?

Heb je een werknemer met een beperking in dienst en wil je aanpassingen doen op de werkvloer, dan kan je daar een tegemoetkoming voor aanvragen. Die wordt rechtstreeks aan jou als werkgever betaald. Het gaat om alle aanpassingen die niet uit de werkomgeving verplaatst kunnen worden, zoals bijvoorbeeld nieuw sanitair of een traplift.

Opgelet: je moet eerst een aanvraag indienen en laten goedkeuren vooraleer je iets aankoopt. De factuur moet je binnen de zes maanden na de aankoop opsturen.

Ook voor werknemers die een GIBO volgen (Gespecialiseerde Individuele BeroepsOpleiding) of voor zelfstandigen met een beperking kan je trouwens zo’n tegemoetkoming aanvragen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De tegemoetkoming dekt de kosten van specifiek materiaal (zoals een tillift) of het verschil van de kosten met het standaardmodel (bijvoorbeeld: een speciale bureaustoel versus een normale).

Er zijn ook enkele voorwaarden aan verbonden, zo moet je als werkgever kunnen bewijzen dat de aanpassingen noodzakelijk zijn. De persoon voor wie de werkvloer aangepast wordt, moet ook minstens zes maanden in dienst blijven. Lees hier alle details.

De aanpassingen waarvoor de werkgever een tegemoetkoming krijgt, mogen trouwens niet ingediend worden als bedrijfslasten bij de belastingaangifte.

Een voorbeeld

Stel: je bouwt nieuw sanitair. Dan kan je alleen de toiletten die speciaal voor de werknemer met een beperking worden geïnstalleerd terugbetaald krijgen. De ‘gewone’ toiletten krijg je uiteraard niet terugbetaald. Een tillift krijg je dan weer volledig terugbetaald, omdat geen andere werknemer daarvan gebruikmaakt.

Als je nieuw materiaal koopt dat je sowieso nodig hebt, dan krijg je alleen de meerkost terugbetaald. Heeft je werknemer een speciale bureaustoel nodig, dan wordt enkel de meerprijs tegenover de aankoopprijs van een gewone bureaustoel terugbetaald. Kost een speciale stoel 1.000 euro en een gewone 250, dan krijg je 750 euro terugbetaald.

Wie kan er beroep op doen?

Alle bedrijven. Ook voor werknemers die een arbeidshandicap opgelopen hebben en al in dienst zijn.

Hoe aanvragen?

Stap 1

Je kan als werkgever naar het gratis nummer 0800-30.700 bellen of naar een werkwinkel stappen. Je kan de tegemoetkoming ook aanvragen met een online formulier. Dat stuur je vervolgens op naar de dienst arbeidsbeperking in je provincie.

Stap 2

Als je aanvraag goedgekeurd wordt, dan voer je de aanpassing door. Dit moet wel binnen het jaar na de goedkeuring. Voor de goedkeuring krijg je mogelijk eerst een telefoontje of bezoek van een expert.

Als je aanvraag niet goedgekeurd wordt, dan heb je 45 dagen de tijd om een gemotiveerd verzoek tot heroverweging in te dienen.

Stap 3

Stuur de factuur en het betalingsbewijs binnen de zes maanden na je aankoop op naar de dienst arbeidsbeperking van de VDAB.

Stap 4

De VDAB stort het bedrag op je rekening.

 

Hulp nodig?

Bij de VDAB helpen ze je graag voort. Daar hebben ze experts arbeidsbeperking voor jou klaarstaan.

Het Kennis- en Ondersteuningscentrum (KOC) kan je helpen bij de zoektocht naar materiaal. Zo heeft het KOC de databank Vlibank ontworpen. In het dossier ‘Arbeidsgereedschap en -kledij’ vind je gedetailleerde informatie en ook links naar andere nuttige websites.

 

 1. DE AANKOOP VAN ARBEIDSGEREEDSCHAP EN KLEDIJ

Wat is het?

Een tegemoetkoming voor kosten die gemaakt worden om aangepast arbeidsgereedschap en -kledij aan te kopen. Die tegemoetkoming wordt niet betaald aan de werkgever, wel aan de werknemer. Maar: de werkgever hoeft dit dus niet zélf aan te kopen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De tegemoetkoming is alleen bedoeld voor bijkomende kosten die een persoon met een beperking moet doen. Er wordt dus vergeleken met de kostprijs van gereedschap en kledij voor een valide werknemer. Als er alleen nood is aan de aanpassing van bestaand gereedschap, dan worden alleen die kosten vergoed.

De werknemer wordt eigenaar van het gereedschap en de kledij, en kan alles meenemen als hij van werk verandert. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Als een tegemoetkoming zowel mogelijk is vanuit de subsidiepot aanpassing van de arbeidspost als vanuit aanpassing van arbeidsgereedschap en kledij, wordt de voorkeur gegeven aan het tweede. Omdat de persoon met arbeidshandicap dan zelf eigenaar is van het materiaal of de kledij.

Een voorbeeld

Als een werknemer omwille van zijn job een braillelezer moet kopen, dan wordt die volledig terugbetaald aan de werknemer. Dat materiaal moet jij als werkgever dus niet aankopen. Als de werknemer omwille van een fysieke handicap een aangepaste overall nodig heeft, dan wordt het verschil met een gewone overall terugbetaald. Als werkgever betaal je dus alleen het bedrag van de overall die je sowieso zou kopen.

Wie kan er beroep op doen?

Niet de werkgever, alleen de werknemer. Ook als hij werkzoekende is of een erkende VDAB-opleiding of GIBO volgt (Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding).

Hoe aanvragen?

Stap 1

De werknemer moet nagaan of hij in aanmerking komt voor deze maatregel.

Stap 2

Als de werknemer recht heeft op de maatregel, kan hij naar het gratis nummer 0800-30.700 bellen of naar een werkwinkel stappen.

Hij kan het ook zelf regelen, door online een aanvraag in te vullen en die op te sturen naar de dienst arbeidsbeperking. Zo’n formulier vraagt onder andere een motivatie en een raming van de kosten.

Stap 3

Als de aanvraag goedgekeurd wordt, dan kan de werknemer zijn materiaal aankopen. Het kan wel zijn dat hij eerst een telefoon of bezoekje krijgt van een expert. De aankoop van het materiaal moet binnen het jaar na de goedkeuring gebeuren.

Als de aanvraag niet goedgekeurd wordt, moet de werknemer binnen de 45 dagen opnieuw een verzoek indienen.

Stap 4

Stuur de factuur en het betalingsbewijs binnen de zes maanden na de aankoop op naar de dienst arbeidsbeperking.

Stap 5

De VDAB schrijft het bedrag over op de rekening van de werknemer.

Hulp nodig?

Bij de VDAB helpen ze je graag verder. Daar hebben ze experts arbeidsbeperking voor jou klaarstaan.

Het Kennis- en Ondersteuningscentrum (KOC) kan je helpen bij de zoektocht naar materiaal. Zo heeft het KOC de databank Vlibank ontworpen. In het dossier ‘Arbeidsgereedschap en -kledij’ vind je gedetailleerde informatie en ook links naar andere nuttige websites.

 1. TEGEMOETKOMING IN VERPLAATSINGSKOSTEN

 Wat is het?

Als een werknemer omwille van zijn beperking moeite heeft om zich te verplaatsen, dan kan hij bij de VDAB aankloppen. De werknemer kan immers een tussenkomst krijgen voor zijn verplaatsingskosten. Voor zichzelf en/of voor zijn begeleider, voor de auto, de trein en de bus. Als werkgever moet je dus niet extra betalen om ervoor te zorgen dat je werknemer met een beperking op de werkplaats geraakt.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Als de werknemer zich omwille van zijn beperking niet met het openbaar vervoer kan verplaatsen, maar wel met de auto, dan krijgt hij een vergoeding van 0,15 euro per kilometer. Als een kennis hem brengt, dan worden ook de extra kilometers die hij maakt, vergoed. In het geval van een taxi wordt de vergoeding berekend op basis van het aantal kilometers dat de taxi doet tussen thuis en het werk.

Als de werknemer het openbaar vervoer kan nemen, maar een begeleider nodig heeft, dan worden de vervoerskosten van die begeleider terugbetaald. Dat komt neer op de kosten van het voordeligste vervoer dat hij of zij kan nemen.

Voor speciale bussen worden de kosten voor de bus door de VDAB betaald. De gemeente bepaalt de maximumprijs van het gespecialiseerd vervoer. De tegemoetkoming kan niet hoger zijn dan die maximumprijs.

Een aanvraag kan pas vanaf 15 euro.

Een voorbeeld

Als de begeleider van de werknemer mee op de trein stapt, dan krijgt hij zijn ticketje voor de rit terugbetaald.

Als de werknemer zelf van Antwerpen naar Brussel rijdt met de wagen, dan krijgt hij heen en terug 100 kilometer terugbetaald, ofwel 15 euro. Heeft hij een chauffeur die 20 kilometer moet omrijden, dan komt daar nog eens 3 euro bij.

Wie kan er beroep op doen?

De tegemoetkoming gaat rechtstreeks naar de werknemer. Die moet wel aan enkele voorwaarden voldoen en soms ook een attest van de dokter vragen. Lees de details hier.

Hoe aanvragen?

Stap 1

Bij de VDAB moet de werknemer eerst nagaan of hij recht heeft op deze maatregel.

Stap 2

De werknemer kan naar de werkwinkel gaan of het gratis nummer 0800-30.700 bellen. Hij kan ook zelf een aanvraag invullen en opsturen. Het formulier moet vergezeld worden van enkele bewijsstukken. De details kan je hier lezen.

Stap 3

Als de aanvraag goedgekeurd wordt, schrijft de VDAB het geld over op de rekening van de werknemer. Wordt het niet goedgekeurd, dan kan de werknemer een nieuwe aanvraag indienen.

Stap 4

Deze aanvraag moet elk kwartaal vernieuwd worden, en dat binnen de drie maanden na het maken van de kosten.

Hulp nodig?

Bij de VDAB helpen ze je graag voort. Daar hebben ze experts arbeidsbeperking voor jou klaarstaan.


 1. GESPECIALISEERDE INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING (GIBO)

 Wat is het?

Werknemers met een arbeidsbeperking kunnen beroep doen op een Gespecialiseerde Individuele BeroepsOpleiding, de GIBO. De werkgever hoeft dan geen loon of RSZ te betalen. De werknemer krijgt een productiviteitspremie die uitbetaald wordt door de VDAB. Via een GIBO kunnen bedrijven werkzoekenden met een arbeidshandicap opleiden op de werkvloer. De opleiding duurt maximaal een jaar.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie staat eigenlijk gelijk aan het loon van je werknemer. Tijdens de opleiding hoef je je werknemer geen loon te betalen, en moet je ook geen bijdragen betalen aan de RSZ.

Er zijn wel enkele voorwaarden. Zoals bij een gewone IBO moet de werkgever de werkzoekende na de opleiding in dienst nemen met een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur. De werknemer moet ook beschermd worden tegen ontslag. Lees alle details hier.

Wie kan er beroep op doen?

De GIBO is er voor alle werkgevers die iemand willen opleiden. Het levert je als werkgever een extra werkkracht op die je zélf kan opleiden, maar een jaar lang niet hoeft te betalen.

Hoe aanvragen?

Er zijn zoveel mogelijkheden dat je best even contact opneemt met een VDAB-kantoor, zij kunnen je het best verder helpen.

%d bloggers liken dit: