Maatwerk

Dossier Maatwerk
Korte omschrijving: Met het maatwerkdecreet voor collectieve inschakeling wil de Vlaamse Overheid personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toegang te bieden tot volwaardig en zinvol werk op maat met het oog op doorstroming naar het normaal economisch circuit. Hierbij beoogt de Vlaamse Overheid voldoende ondersteuning voor de werknemer en de werkgever en een vereenvoudiging van de huidige subsidievoorwaarden en de ondersteunende maatregelen voor ondernemingen in de sociale economie.
Maatwerk

Definitie:

Met het maatwerkdecreet voor collectieve inschakeling wil de Vlaamse Overheid personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toegang te bieden tot volwaardig en zinvol werk op maat met het oog op doorstroming naar het normaal economisch circuit. Hierbij beoogt de Vlaamse Overheid voldoende ondersteuning voor de werknemer en de werkgever en een vereenvoudiging van de huidige subsidievoorwaarden en de ondersteunende maatregelen voor ondernemingen in de sociale economie.
De maatregel is gericht op werkzoekenden die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt, de zogenaamde ‘personen met een arbeidsbeperking’. Dit zijn zowel personen met een arbeidshandicap en mensen met een welbepaalde medische, mentale, psychische of psychosociale problematiek, als langdurig werklozen die een aantal competenties hebben verloren.
Deze personen hebben behoefte aan specifieke begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. Toegang tot volwaardig werk is ook voor deze doelgroep een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren aan de samenleving en biedt kansen op verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling. De nieuwe regelgeving trad in werking op 1 april 2015.

Wie?

Werknemers
Volgende categorieën komen in aanmerking:

1) Personen met een arbeidshandicap:

de personen die moeilijkheden hebben om deel te nemen aan het arbeidsleven door functiestoornissen, door beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en door persoonlijke en externe factoren.

2) Personen met een psychosociale arbeidsbeperking:

de personen die moeilijkheden hebben om deel te nemen aan het arbeidsleven door het samenspel tussen psychosociale factoren, door beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en door persoonlijke en externe factoren.

3) Uiterst kwetsbare personen:
de werkzoekenden die gedurende minstens 24 maanden geen betaalde beroepsarbeid hebben verricht om persoonlijke redenen die een deelname aan het arbeidsleven verhinderen.

Werkgevers
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen:

1) Maatwerkbedrijven

Beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen heten voortaan maatwerkbedrijven.
Het betreft met andere woorden organisaties en ondernemingen met als hoofdopdracht de inschakeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt . Zij ontwikkelen speciaal voor deze doelgroep economische activiteiten.
Maatwerkbedrijven moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

– minimum 20 voltijdse (equivalenten) werknemers van de doelgroep op jaarbasis tewerkgesteld hebben;

– minstens 65% van het werknemersbestand moet bestaan uit personen met een langdurige arbeidsbeperking (= personen met een arbeidshandicap en personen met psychosociale beperking);

– als rechtsvorm een vzw of vennootschap met sociaal oogmerk hebben;

– een transparante en kwalitatieve bedrijfsvoering.

2) Maatwerkafdelingen

Maatwerkafdelingen kunnen opgericht worden binnen elke organisatie of onderneming, los van de kerntaak. De vroegere invoegbedrijven zijn hiervan een voorbeeld. De maatwerkafdeling moet voor een beperkte groep mensen een kwaliteitsvolle inschakeling realiseren. Zij moeten voldoen aan volgende subsidievoorwaarden:

– minstens 5 voltijdse (equivalenten) doelgroepwerknemers op jaarbasis tewerkstellen;
– een continue en duurzame tewerkstelling van de betrokken doelgroepwerknemers;
– een transparante en kwalitatieve bedrijfsvoering.
Subsidies

De aanwerving van een doelgroepwerknemer opent het recht op een werkondersteuningspakket. Dit bestaat uit:

– Loonpremie: een tussenkomst in de loonkost van 40% tot 75% om het verminderd arbeidspotentieel van de doelgroepwerknemer op te vangen;

– Begeleidingspremie: een premie ter ondersteuning van de competentie-opbouw en coaching van de doelgroepwerknemer met oog op een mogelijke doorstroom.

Het bedrag van de ondersteuning is afhankelijk van de individuele ehoefte aan begeleiding en het rendementsverlies van de doelgroepwerknemer, vastgelegd door de VDAB.

Organisatie-ondersteunende maatregelen
Om de kosten voor het aanpassen van de productieprocessen aan de noden van de werknemers uit de doelgroep te compenseren, ontvangen maatwerkbedrijven een aanvullende organisatie-ondersteuning.
Procedure

De aanvraag tot ondersteuning als maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling is opgesplitst in twee stappen:
1) de aanmelding voor een label en
2) de aanvraag tot een contingent subsidieerbare plaatsen.
Vooraleer een kandidaat-werknemer aan de slag kan bij een maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling, zal de doelgroepwerknemer worden gescreend en toegeleid door de VDAB.
De aanmelding heeft tot doel ondernemingen te identificeren die in aanmerking komen voor steun in het kader van maatwerk, ongeacht de beschikbare middelen. Via een specifiek formulier kunnen ondernemingen zich aanmelden om het label maatwerkafdeling of maatwerkbedrijf te ontvangen. De minister kent het label toe aan ondernemingen die aan de criteria voldoen.

Formulier
De onderneming stuurt het ingevuld formulier (+ eventuele bijlagen) naar sociale.economie@wse.vlaanderen.be
Het Departement WSE beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvraag. Uiterlijk zeven kalenderdagen na ontvangst van de elektronische aanvraag volgt een antwoord!
Indien uw aanvraag ontvankelijk is, doet het Departement WSE een inhoudelijk onderzoek naar de aanmeldingsvoorwaarden. Het departement kan steeds om bijkomende informatie vragen.
Het inhoudelijke advies wordt uiterlijk binnen 45 kalenderdagen bezorgd aan de Adviescommissie Sociale Economie.
De onderneming die heeft gemeld dat ze haar aanvraag wil toelichten voor de Adviescommissie Sociale Economie, zal hiervoor een uitnodiging ontvangen door het departement. De Adviescommissie Sociale Economie bezorgt een advies aan de minister.
De minister beslist over de toekenning van het label. Het label maatwerkafdeling of maatwerkbedrijf is vijf jaar geldig. Vanaf de toekenning van contingent is het label geldig voor onbepaalde duur. Na een positieve beslissing volgt een procedure om gebruikersrechten aan te vragen om toegang te krijgen tot de elektronische toepassing OSE. Vanuit deze toepassing kunnen ondernemingen intekenen op oproepen in de volgende fase.

Contingent
Zodra de werkgever het label maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling heeft ontvangen, kan het een contingent van werkondersteunende maatregelen aanvragen. Een contingent geeft aan hoeveel tewerkstellingsplaatsen een maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling kan bieden aan doelgroepwerknemers. Het groeipad aan nieuwe plaatsen wordt verdeeld door middel van een oproepsysteem. Ondernemingen kunnen hierop intekenen via de online applicatie OWSE om nieuwe of extra plaatsen toegewezen te krijgen.

Indicering werknemer
Om een doelgroepwerknemer aan te werven, bezorgt het maatwerkbedrijf of de maatwerkafdeling de openstaande vacature aan de VDA,B die instaat voor de screening van werkzoekenden. De VDAB meet de afstand van een bepaalde persoon tot de arbeidsmarkt op basis van aanwezige attesten of een lijst met indicaties van problematieken. Indicaties zijn de kenmerken, eigenschappen en criteria van een persoon die mogelijks een belemmerend effect hebben op de inschakelingsmogelijkheden van die persoon (vb. zelfredzaamheid, fysieke draagkracht, e.d). Afhankelijk van de afstand en de noden van de werkzoekende, bepaalt de VDAB een loonsubsidie en begeleidingspremie.
Ondersteuning
De Vlaamse Overheid wil voldoende ondersteuning garanderen; zowel voor de werknemer als de werkgever.

Werknemers
Eenmaal een doelgroepwerknemer aan het werk is, moet de organisatie de nodige inspanningen leveren om het functioneren van de werknemer te ondersteunen. De ondersteuning en begeleiding van doelgroepwerknemers dient op een actieve wijze te gebeuren. Zo zal de doelgroepwerknemer bij zijn dagdagelijkse taken gecoacht worden door een gekwalificeerde begeleider.

Daarnaast maakt het maatwerkbedrijf of de maatwerkafdeling jaarlijks een persoonlijk ontwikkelingsplan op in samenspraak met de doelgroepwerknemer. Dit actiegericht plan wordt opgemaakt na een reflectieproces waarin de einddoelen, de huidige situatie en de ontwikkelacties op technisch en generiek niveau worden onderzocht. Op basis van dit persoonlijk ontwikkelingsplan zal de doelgroepwerknemer geëvalueerd en jaarlijks bijgestuurd worden door middel van verbeteracties.
Van zodra een doelgroepwerknemer met een werkondersteunende maatregel aan het werk is, geldt de vaststelling van de behoefte aan een werkondersteunende maatregel voor 5 jaar. De VDAB wordt geacht om de persoon voor het einde van die termijn te evalueren, zo niet blijft de vaststelling geldig tot na de evaluatie door de VDAB. De evaluatie van de behoefte aan werkondersteunende maatregelen gebeurt op basis van het persoonlijk ontwikkelingsplan, de bespreking van de informatie van de werkgever en een gesprek met de doelgroepwerknemer.
Vanuit de begeleiding op de werkvloer ondersteunt het maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling de verdere professionele ontwikkeling van een werknemer met oog op een doorstroom naar het normale economische circuit. De periodieke externe evaluatie door de VDAB moet bepalen of en in welke mate de doelgroepwerknemer klaar is om deze stap te zetten. Ter ondersteuning van de sprong in het onbekende wordt een doorstroomtraject opgestart met a) een kwalitatieve en actieve begeleiding bij de zoektocht naar een gepaste vacature, en b) de begeleiding van één of meerdere tijdelijke stages bij een toekomstige werkgever. De doorstroomtrajecten worden begeleid door erkende organisaties die ervaring hebben met kwaliteitsvolle inschakeling van doelgroepwerknemers in de reguliere arbeidsmarkt. Maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen zullen bij deze trajecten een compenserende vergoeding ontvangen.

Werkgevers
Gelet op de investering die de overheid in deze bedrijven doet, wordt van maatwerkbedrijven een kwalitatieve bedrijfsvoering verwacht. Dit verloopt, onder meer, via een duurzaamheidsverslaggeving en een zelfevaluatie. Hierin rapporteren ondernemingen over hun bedrijfsvoering en de begeleiding en de doorstroom van doelgroepwerknemers. Bij maatwerkbedrijven zal het Departement WSE eveneens ter plaatse een kwaliteitsassessment organiseren, met het oog op een grondige doorlichting en doorgedreven coaching van de onderneming.
Indien uit de opvolging van de kwalitatieve bedrijfsvoering blijkt dat de globale inschakeling van de doelgroepwerknemers in het gedrang komt als gevolg van economische of financiële resultaten, kan de minister een verplichte managementondersteuning opleggen.

Betalingen
De maatwerkregelgeving wil de administratieve rompslomp en lasten voor werkgevers verminderen door het optimale gebruik van elektronische gegevens. Om te onderzoeken of, en in welke mate, de betrokken werknemer recht heeft op een subsidie, raadpleegt het Departement WSE de noodzakelijke gegevens bij de authentieke gegevensbronnen, zoals de DmfA (Multifunctionele aangifte) en Kruispuntbank voor Ondernemingen. Hierdoor valt een grote last van de schouders van werkgevers, die bijvoorbeeld geen individuele prestatiestaten meer dienen in te geven via het e-subsidieloket.
Het maatwerkbedrijf- of de maatwerkafdeling ontvangt maandelijks een voorschot van de subsidies gebaseerd op het voortschrijdende gemiddelde van de vier voorgaande kwartaalafrekeningen, rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex. Daarnaast zal een afrekening op kwartaal- en jaarbasis de subsidieberekeningen corrigeren in geval van wijzigingen van de loon- of ondersteuningsgegevens.

Het recht op steun van werkondersteunende maatregelen is begrensd tot het toegekende contingent en een maximumbedrag per jaar per onderneming.

BRON:

http://www.werk.be/online-diensten/tewerkstelling-en-sociale-economie/maatwerk/betalingen
Maatwerk – Links
VDAB, Mijn Loopbaan / VDAB voor werkgevers: www.vdab.be
Portaalsite Sociale economie: www.socialeeconomie.be
In-C, ondersteuningsorgaan sociale economie: www.in-c.biz
Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen: www.vlab.be
Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling: www.sst.be
https://www.werk.be/sites/default/files/infosessie_sociale_economie_05_2014.pdf

One Response to “Maatwerk”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Dossier maatwerk | Steunpunt handicap en arbeid - 19 augustus 2015

    […] Maatwerk […]

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: