BTOM’s

Opgelet: wijzigingen in de wetgeving. De regels mbt. de VOP wijzigden, een aanpassing van dit dossier volgt snel.

 

INHOUD

1 Inleiding

2 Welke werknemers?

3 Overzicht van de BTOM’s

4 De BTOM’s uitgelegd:

41 Tegemoetkoming in de kosten van arbeidsgereedschap en kledij.

42 Tegemoetkoming in de kosten van aanpassing arbeidspost.

43 Verplaatsings- en verblijfkosten voor personen met mobiliteitsproblemen.

44 Ondersteuning door gebarentaal oraal- en schrijftolken

45 VOP: Vlaamse Ondersteunings Premie

5 Heroverweging

6 Controle en sancties

7 Waar aanvragen?

8 Meer informatie?

1 Inleiding

Sinds 1 oktober 2008 zijn er de vernieuwde BTOM’s of Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen. In dit dossier kom je te weten welke maatregelen dit zijn, voor wie ze van toepassing zijn en hoe de procedure verloopt bij toekenning of afwijzing.

Mensen met een handicap die willen werken in het gewone arbeidscircuit konden sinds de jaren ’70 beroep doen op de CAO 26. Een rendementssubsidie die uitbetaald werd aan de werkgever. Later kwam er de VIP bij, de Vlaamse Inschakelingspremie. Ook kon de werkgever een tussenkomst krijgen voor specifiek arbeidsgereedschap of een aangepaste werkplek.

Sinds 1 oktober 2008 zijn deze premies (gedeeltelijk) vervangen door nieuwe maatregelen, de BTOM’s genaamd. BTOM staat voor Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen. Deze maatregelen moeten bijdragen tot de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap.

Vanaf 1 oktober moet iedereen die denkt in aanmerking te komen voor deze BTOM’s een vraag indienen bij de VDAB, meer bepaald in de Werkwinkel. Voorheen was het Vlaams Agentschap bevoegd, maar nu moet de werknemer of werkgever zich dus richten tot de VDAB.

Om recht te kunnen hebben op een BTOM moet de werknemer erkend worden als persoon met indicatie (aanwijzing) van arbeidshandicap en voldoen aan een aantal criteria bepaald per BTOM. Pas als je ook echt gebruik mag maken van een BTOM wordt je een persoon met een arbeidshandicap. Het is de VDAB die beslist of je voor de maatregelen in aanmerking komt.

2 Welke werknemers?

Als de werknemer erkend is als persoon met indicatie van arbeidshandicap en hij krijgt recht op een BTOM, dan wordt hij een persoon met een arbeidshandicap.

Hoe wordt een persoon iemand met indicatie van arbeidshandicap?

1 Een persoon die erkend is door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap of zijn voorgangers (d.i. het Rijksfonds voor sociale reclassering van mindervaliden en Fonds 81);

2 Gewezen leerling zijn van het buitengewoon onderwijs (BO) en hoogstens een getuigschrift of diploma behaald hebben in het BO;

3 Een persoon die op basis van zijn handicap in aanmerking komt voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming volgens de wet van 1987;

4 Een persoon die een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid heeft, bevestigd door een definitieve gerechtelijke beslissing of een attest van een federale instelling;

5 Een persoon die recht geeft op bijkomende kinderbijslag of als ouder met een handicap recht hebben op een verhoogde kinderbijslag voor de kinderen ten laste;

6 Een persoon die een invaliditeitsuitkering ontvangt;

7 Een persoon met een attest van een door de VDAB aangeduide dienst of arts. Wat geattesteerd moet worden en wie dit doet werd duidelijk door de VDAB bepaald.

De persoon met een arbeidshandicap moet onderworpen zijn aan de RSZ en in Vlaanderen wonen.

3 Overzicht van de BTOM’s

Een overzicht van de BTOM’s:

Aanpassingen aan de arbeidsomgeving

Voor wie: Arbeidspostaanpassing voor werkgevers, zelfstandigen en werkgevers die een GIBO (gespecialiseerde individuele beroepsopleiding) aanbieden.
Arbeidgereedschap en -kledij is voor iedere persoon met een arbeidshandicap.
Wat: Zekerheid dat er aangepast materiaal of een aangepaste werkplaats ter beschikking is.

Verplaatsing en verblijfskosten voor personen met mobiliteitsproblemen

Voor wie: Een persoon die zich moeilijk kan verplaatsen.
Wat: Dit kan een huis-werk verplaatsing zijn of een verplaatsing naar een stage of beroepsopleiding.

Gebarentaal oraal- en schrijftolken

Voor wie: Voor mensen met een auditieve handicap.
Wat: Extra ondersteuning op de (aangepaste) werkvloer of bij een sollicitatie.

VOP Vlaamse Ondersteuningspremie

Voor wie: Dit kan voor werkgevers, zelfstandigen en uitzendkantoren.
Wat: Tussenkomst in het referteloon.

Beschutte werkplaats

Voor wie: Mensen die niet op de gewone arbeidsmarkt terecht kunnen.
Wat: Aangepast werk verrichten in een aangepast bedrijf.

4 De BTOM’s uitgelegd:

41 Tegemoetkoming in de kosten van arbeidsgereedschap en kledij.

Als een werknemer arbeidsgereedschap of -kledij nodig heeft dat niet gebruikelijk is in zijn/haar beroepstak, de werkgever het niet wil of moet betalen en hij/zij het nodig heeft voor de uitoefening van zijn/haar job, kan de VDAB deze werknemer een tussenkomst geven. Het is enkel de meerkost voor het aangepaste materiaal dat terugbetaald wordt. Aan de maatregel op zich is niet veel veranderd t.o.v. vroeger. Enkel de aanvraag gebeurt nu via de VDAB net zoals voor alle BTOM’s. Zij zorgen ook voor de afhandeling.

Klik even op onderstaande link om te zien hoe weinig administratie ermee gepaard gaan. Werknemers moeten enkel dit formulier invullen. http://vdab.be/pmah/aanvragenWeb?entryPoint=AanvragenAG-Web-Individu

42 Tegemoetkoming in de kosten van aanpassing arbeidspost.

Een arbeidspost aanpassing kan nu ook voor mensen die een opleiding volgen en voor zelfstandigen. Een woordje uitleg:

Voor mensen met een arbeidsovereenkomst of die een Gespecialiseerde Individuele BeroepsOpleiding (GIBO) volgen:

Als de werkgever een werknemer met een arbeidscontract tewerkstelt of er volgt iemand een GIBO, dan betaalt de VDAB de meerkost voor de aanpassing van de arbeidspost. De werkgever moet aantonen dat de aanpassing niet gebruikelijk en noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep. De persoon met arbeidshandicap moet 6 maanden in dienst blijven. De arbeidspost moet voorbehouden worden voor andere mensen met een arbeidshandicap. De werkgever mag de kosten voor de aanpassing niet inbrengen in zijn belastingsaangifte.

Voor zelfstandigen:

Als een zelfstandige zijn arbeidspost moet aanpassen komt de VDAB tussen in de meerkost. De zelfstandige moet aantonen dat de aanpassing niet gebruikelijk is voor de beroepstak en noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep.

Om van een terugbetaling van de bovenstaande maatregelen te kunnen genieten mag de aanpassing niet gebeurd zijn voordat de tussenkomst aangevraagd wordt. De aanpassing moet binnen het jaar na de beslissing gebeuren. De aanvraag met de nodige bewijsstukken en een raming van de kosten moet ingediend worden bij de VDAB en dit binnen de 6 maanden na aanpassing of aankoop.

De werkgever kan de aanvraag online versturen dankzij volgende link:
http://vdab.be/pmah/aanvragenWeb?entryPoint=AanvragenAPA-Web-Werkgever

4.3 Verplaatsings- en verblijfkosten voor personen met mobiliteitsproblemen.

Als de werknemer zich moeilijk kan verplaatsen, kan hij een tussenkomst krijgen van de VDAB voor de verplaatsingskosten. Dit kan zowel zijn om zich te verplaatsen tussen thuis en werk, als naar een stageplaats of een beroepsopleiding.
De werknemer kan de aanvraag online indienen door te klikken op volgende link:
http://vdab.be/pmah/aanvragenWeb?entryPoint=AanvragenVVG-Web-Individu

4.4 Ondersteuning door gebarentaal oraal- en schrijftolken

De VDAB neemt de kosten van een tolk voor zijn rekening bij sollicitatiegesprekken of bij een door de VDAB georganiseerde of erkende dienstverlening. Dit kan voor maximum 18 uur per jaar, onder bepaalde voorwaarden is een uitbreiding met 18 uur per keer mogelijk. Een voorwaarde is wel dat de werknemer met auditieve handicap eerst de aanvraag doet en dan pas de kost maakt. Het is de VDAB die bepaalt of de auditieve handicap ernstig genoeg is om een tussenkomst te krijgen.

De VDAB neemt ook de dienstverlening van een tolk ten laste als de werknemer werkt in een aangepaste omgeving. Het moet wel gaan om omstandigheden die zich maar af en toe voordoen en waar een tolk noodzakelijk is voor de goede communicatie. Deze dienstverlening kan voor maximum 10% op jaarbasis van de werktijd ten laste genomen worden. Een uitbreiding naar 20% is mogelijk.

Voor een uitbreiding aan te vragen kan de werknemer naar de online een aanvraag indienen door te klikken op volgende link: http://vdab.be/pmah/aanvragenWeb?entryPoint=AanvragenDT-Web-Individu

45 VOP: Vlaamse Ondersteunings Premie

De VOP is de vervanger van de VIP en de CAO 26. Waar de VIP enkel kon voor private werkgevers kan de VOP ook voor provincies, gemeenten, OCMW, onderwijsinstellingen, zelfstandigen en uitzendkantoren.

Als een werkgever een persoon met een arbeidshandicap in dienst neemt dan kan hij hiervoor een ondersteuningspremie aanvragen. Om recht te kunnen hebben op de premie moet de werknemer een aanvraag indienen bij de werkwinkel van de VDAB. Eens de werknemer de toestemming heeft om de premie te gebruiken is het de werkgever die de aanvraag moet doen voor de uitbetaling. Voor meer informatie, kan je het dossier ‘VOP’ van het Steunpunt Handicap en Arbeid lezen.

Ook voor de VOP zijn er online invulformulieren aanwezig. Hier zie je het voorbeeld om een VOP aan te vragen.  http://vdab.be/pmah/aanvragenWeb?entryPoint=AanvragenVOP-Web-Werkgever
Er zijn nog aparte aanvraag formulieren online voor zelfstandigen, uitzendkantoren of voor een wijziging/verhoging aan te vragen van de VOP.

5 Heroverweging

De persoon met een indicatie van arbeidshandicap, de persoon met een arbeidshandicap of de werkgever kan een verzoek tot heroverweging indienen bij de raad van bestuur als hij niet akkoord gaat met een beslissing die genomen is door de VDAB.

Het gemotiveerd verzoek tot heroverweging moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen, te rekenen vanaf de datum van kennisgeving.

Op basis van een gemotiveerd advies van de heroverwegingscommissie beslist de raad van bestuur van de VDAB over dit heroverwegingsverzoek. De beslissing moet gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van het advies.

De heroverwegingscommissie is multidisciplinair en wordt aangesteld door de raad van bestuur van de VDAB. Ze bestaat uit een aantal leden van de VDAB waaronder de voorzitter, een aantal leden van gespecialiseerde diensten (GTB, GOB en GA) en een aantal leden van gebruikersorganisaties.
Binnen de 60 dagen na ontvangst van het heroverwegingsdossier brengt de heroverwegingscommissie haar advies uit.

6 Controles en sancties

De persoon met een arbeidshandicap, de werkgever of zelfstandige moet aan de VDAB alle nodige documenten en inlichtingen bezorgen om de naleving van de toekenningsvoorwaarden te controleren. Zij laten toe dat er iemand van de VDAB ter plaatse komt om de noodzaak en omvang van de BTOM’s te controleren. De inspecteurs van de sociale inspectie mogen langsgaan om ter plaatse de naleving van het besluit te controleren.

De VDAB schorst de terugbetaling van de tegemoetkomingen en vordert die terug indien:

1 een persoon met een arbeidshandicap of een werkgever de voorwaarden niet heeft nageleefd;

2 er vermoedens zijn dat een werkgever één of meerdere werknemers heeft ontslaan enkel met de bedoeling ze te vervangen door een werknemer die recht geeft op een VOP of een hogere VOP of met de bedoeling de ontslagen werknemer daarna opnieuw in dienst te nemen om een hogere VOP te verkrijgen.

7 Waar aanvragen?

Als een werkgever/werknemer gebruik wil maken van deze maatregelen moet hij zich richten tot het plaatselijk VDAB kantoor.

8 Meer informatie

Voor meer informatie kan u terecht bij de werkwinkel van de VDAB of op www.vdab.be/arbeidshandicap of op het gratis nummer 0800-30 700.

logo steunpunt hoge resolutie

One Response to “BTOM’s”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Werkbaar werk voor personen met een arbeidshandicap? (in 2018?) | Handicap en Arbeid - 9 oktober 2018

    […] BTOM’s […]

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: