Jaarprogramma 2018 van de Commissie Diversiteit van de SERV: onze inbreng

19 jan

De Commissie Diversiteit bij de SERV behandelt de evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen in het sociaal-economisch leven. De sociale partners formuleren er samen met het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid en het Minderhedenforum adviezen over evenredige arbeidsdeelname, diversiteit en gelijke behandeling.  commissiediversiteit

Het werkprogramma van de Commissie Diversiteit bevat een overzicht van de te verwachten adviezen op vraag en de geplande adviezen op eigen initiatief. De commissie voorziet ook enige ad hoc ruimte om met een advies op eigen initiatief in te kunnen spelen op de actualiteit.

Bij relevante adviesvragen die binnen de commissie Arbeidsmarkt van de SERV worden behandeld kunnen insteken vanuit de Commissie Diversiteit worden voorzien.

De Commissie Diversiteit wenst ook de nodige aandacht te besteden aan de opvolging van de eigen adviezen. Tot slot bevat het werkprogramma een lijst van belangrijke op te volgen thema’s.

De lijst hieronder bevat de selectie over de thema’s die van belang zijn voor personen met een arbeidshandicap. Het volledige jaarprogramma van de SERV, alle commissies en raden en wat over andere kansengroepen gaat is opgenomen in de volledige tekst van het jaarprogramma. Het jaarprogramma van de Commissie Diversiteit van de SERV staat op pagina 44 tot en met 46 van de tekst.

 Adviezen op eigen initiatief:

 • Duurzaam ondernemerschap bij kansengroepen: De Commissie Diversiteit wil dieper ingaan op mogelijkheden en moeilijkheden binnen ondernemerschap en bij het zetten van stappen naar ondernemerschap voor personen uit de kansengroepen. Onder meer op vraag van de Commissie Diversiteit voert de Stichting Innovatie & Arbeid momenteel een onderzoek naar ondernemerschap bij personen met een arbeidshandicap. Op basis van een enquête en interviews worden de kansen en moeilijkheden van ondernemerschap en de (nood aan) ondersteunings- en begeleidingsmaatregelen daarbij voor deze groep in kaart gebracht. Dit onderzoek wordt in juni 2018 afgerond met een eindrapport en kan een belangrijke input vormen voor het advies op eigen initiatief.
 • Werkbaar werk voor personen met een arbeidshandicap: kort advies naar aanleiding van de analyse van gegevens van de werkbaarheidsmonitor 2016 voor personen met een arbeidshandicap (voorzien in september 2018). [1]
 • Diversiteit binnen het onderwijspersoneel (onderwijzend, technisch en omkaderingspersoneel).

Adviezen op vraag van de Vlaamse regering:

 • Gelijke kansen- en Diversiteitsplan 2019
 • Actualisatie Horizontaal Integratiebeleidsplan, inclusief visietekst taalbeleid voor de Vlaamse overheid
 • Voorontwerp van decreet tot wijziging van artikel 6 van het decreet houdende de machtiging tot oprichting van EVA Toegankelijk Vlaanderen

Op te volgen thema’s met, waar relevant, insteken bij adviezen van de commissie arbeidsmarkt en commissie onderwijs

Bij relevante adviesvragen binnen de commissie arbeidsmarkt en/of de commissie onderwijs kan er een insteek worden voorzien vanuit de Commissie Diversiteit.

Opvolging adviezen en overleg

 • Advies tewerkstelling van kansengroepen bij lokale besturen in Vlaanderen: Ter opvolging van dit advies op eigen initiatief, dat de Commissie Diversiteit op 8 juni 2017 publiceerde, en met het oog op de lokale verkiezingen in 2018, organiseert de Commissie Diversiteit in het voorjaar van 2018 een ronde tafel (o.a. met Diverscity) rond dit thema. De bedoeling is dat op basis van cijfers uit de nieuwe versie van de stadmonitor en de gemeentemonitor (die gepubliceerd worden in het voorjaar van 2018) een aanvulling/evaluatie kan gebeuren van de aanbevelingen uit het advies.
 • Engagementsverklaring bij advies ‘actielijst arbeidsbeperking 2020’: De opvolging van de engagementsverklaring gebeurt via de vesoc-werkgroep. Dit werd reeds een eerste maal geagendeerd op 13 september 2017. Daarnaast zal de Commissie Diversiteit bij elke adviesvraag en advies op eigen initiatief nagaan of de huidige situatie en aanbevelingen stroken met de engagementsverklaring. Onder andere in het advies ‘Uitvoering van het VN-verdrag voor personen met een handicap’ werd sterk voortgebouwd op het advies en de engagementsverklaring.
 • (Her)activering van personen met een arbeidshandicap: In navolging van het advies over inactiviteitsvallen en het advies ‘personen met psychische problemen op de arbeidsmarkt’ volgend we dit thema verder op. We organiseren in 2018 een ronde tafel met de dienstverleners om te bekijken welke drempels er zijn. Ook het VIONA-onderzoek ‘activering uit arbeidsongeschiktheid’ en het rapport van KBS ‘werkhervatting na arbeidsongeschiktheid/invaliditeit’ kunnen hierbij een belangrijk instrument zijn. Later kan er aan de hand van de actielijst arbeidsbeperking bekeken worden of er een actualisering mogelijk is van een aantal acties over dit onderwerp.
 • Monitoring tewerkstelling van kansengroepen: De Commissie Diversiteit vindt het belangrijk om betrokken te worden bij het opzetten van een structurele monitoring van tewerkstelling van kansengroepen door de Vlaamse Statistische Autoriteit. De commissie wil in 2018 starten met het organiseren van een ronde tafel over deze thematiek.

Op te volgen thema’s

 • ABAD
 • Horizontaal gelijkekansen beleidsplan
 • Evenredige arbeidsdeelname in het onderwijs (bij onderwijzend, technisch en om-kaderingspersoneel)
 • Discriminatie op de arbeidsmarkt (op vraag van klanten, op de werkvloer, …): met focus op een tweesporenbeleid van stimulering (preventie, sensibilisering, …) en handhaving (efficiënte controles, kordaat optreden bij manifeste overtredingen, …)
 • Loopbaanbeleid voor kansengroepen: met oog voor ontwikkelen van horizontale en verticale loopbanen
 • Vluchtelingen
 • Diversiteit in overheidsopdrachten
 • Neutraliteit in handelen
 • Redelijke aanpassingen: goede praktijken en praktische uitwerking van redelijke aanpassingen in werksituaties; preventie ervan door focus op design for all.
 • Bereik kansengroepen in tewerkstellingsmaatregelen en loopbaanbeleid (o.a. de voorziene halfjaarlijkse rapportering door het departement WSE)
 • Monitoring en definities kansengroepen
 • Loopbaanbeleid voor nieuwkomers
 • Ondernemerschap bij kansengroepen
 • Taalbeleid
 • Competentiebeleid
 • Aansluiting inburgering/arbeidsmarkt
 • Inburgering en integratiebeleid
 • Inhoudelijk kader sectorconvenants
 • Werkbaar werk bij werknemers met een arbeidshandicap

Dit werkprogramma werd afgestemd met de sociale partners en de vertegenwoordigers van het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid. En nu aan de slag om dit uit te voeren!

[1] Advies werkbaar werk voor personen met een arbeidshandicap – 26 oktober 2015: http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/COMD_DIV_20151026_Werkbaarwerk_pmah_ADV.pdf

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: