Hoe zit het nu met het maatwerk?

24 feb

 

Uitvoering maatwerkdecreet is geschorst door de Raad van State, Lees het volledige arrest van de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak op http://www.raadvanstate.be/arr.php?nr=233620

Op 26 januari 2016 heeft de Raad van State de uitvoeringsbesluiten van het maatwerkdecreet geschorst.  Twee voormalige beschutte werkplaatsen trokken naar de Raad van State met de vraag tot schorsing en nietigverklaring van deze wetgeving. De argumentatie was dat er geen rechtszekerheid was, waardoor de beschutte werkplaatsen de tewerkstelling van personen met een handicap, bedreigd zagen. Als gevolg van de schorsing werd de bevoegde minister op 3 februari geïnterpelleerd in het Vlaams Parlement. Een oplossing lijkt echter niet meteen in zicht.

Maatwerk

Op 1 april 2015 ging de maatwerkregelgeving van start. De beschutte en sociale werkplaatsen werden omgevormd tot maatwerkbedrijven. Door de integratie van deze werkvormen vervielen de schotten tussen de traditionele doelgroepen van beschutte en sociale werkplaatsen, met name personen met een arbeidshandicap en langdurig werklozen/personen met een psychosociale problematiek.

Bezwaren ten gronde

De overgangsregeling voldoet naar het oordeel van de procederende beschutte werkplaatsen  niet aan artikel 59, eerste lid, van het maatwerkdecreet. Dat artikel draagt de Vlaamse Regering op de maatregelen te bepalen die nodig zijn om de overgang van de oude regelgeving naar de nieuwe regelgeving “op een coherente manier te laten verlopen”.

De subsidies van de procederende BW’s zijn berekend op een periode waarin er veel economische werkloosheid was. Door een effectief toekomstplan (met onder meer inleveringen van het personeel) heeft de BW extra opdrachten kunnen aantrekken, de economische werkloosheid tot 0 kunnen herleiden en uiteindelijk veel meer werknemers met een arbeidshandicap kunnen aanwerven. Door de subsidie te berekenen op de economisch zwakke periode blijft ze ontoereikend om de tewerkstelling van de nieuwe werknemers te handhaven.

Voor de BW’s die naar de Raad van State trokken werd deze vergoeding voor 2015 nog steeds niet vastgesteld hoewel het Maatwerkdecreet en -besluit van toepassing zijn vanaf 1 april 2015. Zij zien daarin tevens een schending van artikel 59, eerste lid, van het Maatwerkdecreet dat “de Vlaamse Regering verplicht om de overgang op coherente wijze te laten verlopen, en van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van rechtszekerheid, vertrouwen, zorgvuldigheid en redelijke termijn”.

De overheid voerde in het geding aan dat de nadelige gevolgen van een schorsing van de bestreden besluiten niet opwegen tegen de voordelen. Een schorsing leidt immers tot een grote rechtsonzekerheid voor de hele maatwerksector. Deze nadelen wegen niet op tegen het “voordeel” dat de verzoekende partijen zouden halen uit de schorsing, aldus de advocaat van de Vlaamse Regering.

Op 3 februari 2016 werd in het Vlaams Parlement de schorsing van de uitvoeringsbesluiten betreurd. De minister had echter nog geen enkel idee hoe tegemoet te komen aan de tekortkomingen van de uitvoeringsbesluiten en kon de sector geen perspectief bieden. Ze beperkte zich tot het beschuldigen van de rechtszoekers van onverantwoord gedrag.

Bron: KVG vzw

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: